Bjerkreim kommune

Viktig informasjon om koronaviruset

Tiltak på eigedomen

Tiltak på eigedomen

Dei fleste fysiske tiltak som inneber rydding, graving eller planering i jorda treng å verta vurderte av avdeling for kulturminne hjå Fylkeskommunen.   Dersom tiltaket fører til inngrep i område med spesielle miljøverdiar så skal også Fylkesmannen si miljøvernavdeling ha tiltaket til høyring.  

Svein Olav Tengesdal
Fagkonsulent landbruk
E-post
Telefon 51 20 11 73
Mobil 990 21 019