Bjerkreim kommune

Informasjonsside influensa/korona

Tiltak på eigedomen

Tiltak på eigedomen

OBS! 

Alle tiltak som innebær fysiske endringar i terreng ved bruk av gravemaskin e.l. skal meldast til kommunen.  Dette gjeld også sjølv om tiltaket ikkje er direkte søknadspliktig etter noko regelverk.   

Dei fleste fysiske tiltak som inneber rydding, graving eller planering i jorda treng å verta vurderte av avdeling for kulturminne hjå Fylkeskommunen.   Dersom tiltaket fører til inngrep i område med spesielle miljøverdiar så skal også Fylkesmannen si miljøvernavdeling ha tiltaket til høyring.  

Svein Olav Tengesdal
Fagkonsulent landbruk
E-post
Telefon 51 20 11 73
Mobil 990 21 019
Kjell Helland
Fagkonsulent
E-post
Telefon 51 20 11 72
Mobil 924 19 908