Bjerkreim kommune

Informasjonsside influensa/korona

Søknadsfristar gjennom året

Søknadsfristar gjennom året:

Her finn du ei liste over viktige søknadsfristar  sortert etter dato. Du kan og finne orientering om ordninga ved å klikke på linken til kvar dato.

10.januar -  Etterregistrering av avløysarutgifter og tal dyr sanka frå utmarksbeite                      

15. mars -     Produksjonstilskot i jordbruket med registreringsdato 1.mars  

29. mars -     Endre opplysningar i søknaden pr. 1.mars om produksjonstilskot 

15. oktober -   Produksjonstilskot i jordbruket med registreringsdato 1. oktober

15.oktober  -    RMP - tilskot.  (Bratt areal, vedlikehald av turstiar m.m.)

29.oktober -      Endre opplysningar i søknaden pr. 1.oktober om produksjonstilskot

31.oktober -    Erstatning for avlingssvikt med klimatisk årsak. Avlingssvikten skal varslast så                                                                          tidleg som mogleg i vekstsesongen

1.november -   Erstatning for sau tapt til freda rovvilt

15.november -    Frist for å søkje om tilskot til organisert beitebruk