Bjerkreim kommune

Viktig informasjon om koronaviruset

SMIL - Spesielle miljøtiltak i landbruket

SMIL - Spesielle miljøtiltak i landbruket

Kommunen løyver tilskot til spesielle miljøtiltak i landbruket sitt kulturlandskap. Føremålet er er å fremje natur- og kulturminneverdiar i kulturlandskapet og å redusere ureining frå landbruket, utover det ein kan vente gjennom vanleg landbruksdrift.

 

Kva kan det søkjast tilskot til?

a) Kulturlandskapstiltak

  • Ta vare på og leggje til rette for biologisk mangfald og gammal kulturmark
    knytt til artar som har ekstra fokus (kystlynghei, myrar, slåtteteigar, styvingstre).
  • Fremje tilgjenge og opplevingskvalitet (turstiar, parkering, informasjon).
  • Ta vare på freda og verneverdige bygningar som brukast i landbruksdrifta eller anna næring på landbrukseigedomen. 

b) Forureiningstiltak 

  • Tiltak som reduserer risikoen for erosjon på jordbruksareal og i vassløp, reduserer avrenning av næringsstoff frå jordbruksareal eller som reduserer forureinande utslepp frå jordbruket til jord, luft og vatn.
  • Reinseparkar, fangdammar, hydrotekniske anlegg, leplanting, jordvollar….

c) Planleggings- og tilretteleggingsprosjekt

  • Tiltak på tvers av grunneigedomar som t.d. overordna skjøtselsplanar, kart over turstiar, ferdsels- og informasjonstiltak og planlegging av reinseparkar.

Det skal også for denne ordninga søkjast elektronisk.   Elektronisk søknadsskjema.

Dei fleste vil kunne fylle ut søknadsskjemaet sjølv ved hjelp av gode forklaringar i sjølve søknadssystemet. 

NB! Dersom du likevel ynskjer hjelp av landbrukskontoret til å søkje må du ha med deg Bank-ID brikke eller tilsvarande slik at vi kan få logge deg inn på Altinn.

Bjerkreim kommune har eit eige strategidokument  (PDF, 2 MB)for denne ordninga.  Der kan du lese meir om ordninga og korleis ho vert praktisert hjå oss.

Elles finn du forskrifter og meir informasjon på landbruksdirektoratet sine sider.

Gerd Siqveland Engelsgjerd
Landbrukssjef
E-post
Telefon 51 20 11 70
Mobil 976 18 519