Bjerkreim kommune

Viktig informasjon om koronaviruset

Produksjonstilskot

Produksjonstilskot

Du kan søkje om produksjonstilskot dersom du driv vanleg jordbruksproduksjon på ein eller fleire eigedomar. Føretaket ditt må òg vera registrert i einingsregisteret (må ha organisasjonsnummer). 

Søknadsfristar:

NB! Levering etter fristen vert straffa med kr. 1000,- i trekk pr dag i to veker etter frist.                                          Det vil ikkje vera mogleg å søkja seinare enn 2 veker etter frist.  Etter 29. mars (evt.29 okt) vert søknaden avvist og avslått.

Del 1: 15. mars  (teljedato 1.mars) Må levere innan frist men kan retta fram til 29.mars.

Del 2: 15. oktober (teljedato 1. okt)  Må levere innan frist men kan endrast innan 29.okt.  Dyr på utmarksbeite og utgifter til avløysing kan endrast heilt fram til 10. jan. året etter. 

 •  Informasjon om aktuell søknadsomgang finn du i Bjerkreimsnytt (febr) eller ved å klikka her (PDF, 198 kB).    
 •  Kart over areala på eigen gard finn du i søknadsskjemaet på nett eller på NIBIO sitt gardskart.
 • Alle storfe skal vera oppført i husdyrregisteret.  Sjekk at dyretalet ditt stemmer med dette registeret.

Levere søknad:

Til utfylling og levering

Søknaden må leverast elektronisk.

Utbetaling:

Tilskota vil bli utbetalt samla i siste halvdel av februar året etter søknadsåret.

Meir om produksjonstilskot:

Produksjonstilskot omfattar desse ordningane:

 • Areal og kulturlandskapstilskot
 • Driftstilskot til mjølkeproduksjon
 • Driftstilskot til spesialisert storfeproduksjon
 • Tilskot til husdyr
 • Tilskot til lammeslakt
 • Tilskot til bevaringsverdige husdyrrasar
 • Tilskot til dyr på beite
 • Tilskot til økologisk landbruk 
 • Distrikts- og kvalitetstilskot, frukt, bær og veksthusgrønnsaker
 • Tilskot til avløysing ved ferie og fritid

Meir informasjon :

 Landbruksdirektoratet sine sider

 Forskrift om produksjonstilskot og avløysartilskot i jordbruket

 Orientering om søknaden i aktuell søknadsomgang

Satsar for tilskot blir avtalt i jordbruksoppgjeret kvart år 

Meir om aktuell jordbruksavtale finst her

Infoskriv frå landbrukskontoret:

Svein Olav Tengesdal
Fagkonsulent landbruk
E-post
Telefon 51 20 11 73
Mobil 990 21 019