Bjerkreim kommune

Produksjonstilskot

Produksjonstilskot

Du kan søkje om produksjonstilskot dersom du driv vanleg jordbruksproduksjon på ein eller fleire eigedomar. Føretaket ditt må òg vera registrert i einingsregisteret (må ha organisasjonsnummer). 

Søknadsfristar:

NB! Levering etter fristen vert straffa med kr. 1000,- i trekk pr dag i to veker etter frist.                                          Det vil ikkje vera mogleg å søkja seinare enn 2 veker etter frist.  Etter 29. okt (evt.29 mars) vert søknaden avvist og avslått.

Del 1: 15. mars  (teljedato 1.mars) Må levere innan frist men kan retta fram til 29.mars.

Del 2: 15. oktober (teljedato 1. okt)  Må levere innan frist men kan endrast innan 29.okt.  Dyr på utmarksbeite og utgifter til avløysing kan endrast heilt fram til 10. jan. året etter. 

 •  Meir oppdatert Informasjon om aktuell søknadsomgang finn du i Bjerkreimsnytt (mars/oktober) eller ved å åpne fylgjande filer:  Oktober (DOCX, 20 kB)  /   Mars (DOCX, 210 kB)  
 •  Kart over areala på eigen gard finn du i søknadsskjemaet på nett eller på NIBIO sitt gardskart. Nokre få av dykk har arealendringar som vi må handtere manuellt.  Ta kontakt dersom du er i tvil.
 • Alle storfe skal vera oppført i husdyrregisteret.  Sjekk at dyretalet ditt stemmer med dette registeret.

Levere søknad:

Til utfylling og levering

Vi tilrår sterkt at alle leverer søknaden elektronisk.  Då er risikoen for feil mindre og mange opplysningar vil vera førehandsutfyllt.   Ta kontakt med landbrukskontoret dersom du treng hjelp.  Vil du ha meir hjelp av oss til sjølve utfyllinga må du ha med elektronisk ID -brikke eller tilsvarande slik at vi kan logge deg inn. 

Det er og laga eit søknadsskjema som kan fyllast ut og leverast på papir.  Dette skjemaet blir tilgjengeleg frå 1. mars og kan då evt. lastast ned her:  nynorsk  /  bokmål

Utbetaling:

Tilskota vil bli utbetalt samla i siste halvdel av februar året etter søknadsåret.

Meir om produksjonstilskot:

Produksjonstilskot omfattar desse ordningane:

 • Arealtilskot
 • Kulturlandskapstilskot
 • Tilskot for husdyr
 • Tilskot for dyr på beite
 • Tilskot for dyr på utmarksbeite
 • Driftstilskot til mjølkeproduksjon
 • Driftstilskot til spesialisert storfekjøttproduksjon
 • Tilskot til små og mellomstore mjølkebruk
 • Tilskot for bevaringsverdige husdyrrasar
 • Arealtilskot til økologisk husdyrproduksjon
 • Distriktstilskot til frukt, bær og veksthusgrønnsaker
 • Distriktstilskot for potetproduksjon i Nord-Norge

 

Meir informasjon :

 Landbruksdirektoratet sine sider

Hjå Landbruksdirektoratet finn du m.a meir om utfylling av søknaden i aktuell søknadsomgang, korleis søknaden blir handsama m.m 

Forskrift om produksjonstilskot og avløysartilskot i jordbruket

 

Satsar for tilskot blir avtalt i jordbruksoppgjeret kvart år 

Meir om aktuell jordbruksavtale finst her

 

Vurderingar av tal dyr på utmarksbeite der dyra går fram og tilbake utan gjerde mellom innmark- og utmarksbeite:

Reknearekt som skjuler seg bak linken kan ein framleis bruke som støtte ved vurdering av om det er grunnlag for å føra opp dyr på utmarksbeite ved slik drift. Dersom du er i tvil om dette så oppmodar me deg til å lasta ned og fylle ut dette skjemaet og så evt. ta kontakt med oss for nærare vurdering.  Du skal ikkje føre opp alle dyra dine på utmarksbeite og så satsa på at landbrukskontoret ordnar resten. 

Skjema for berekning av dyr på utmarksbeite (XLS, 41 kB)

Eksempel som illustrerer korleis vi tenkjer (DOC, 43 kB)

Svein Olav Tengesdal
Fagkonsulent landbruk
E-post
Telefon 51 20 11 73
Mobil 990 21 019
Kjell Helland
Fagkonsulent
E-post
Telefon 51 20 11 72
Mobil 924 19 908
Gerd Siqveland Engelsgjerd
Landbrukssjef
E-post
Telefon 51 20 11 70
Mobil 976 18 519