Bjerkreim kommune

Produksjonstilskot

Produksjonstilskot

Du kan søkje om produksjonstilskot dersom du driv vanleg jordbruksproduksjon på ein eller fleire eigedomar. Føretaket ditt må òg vera registrert i einingsregisteret (må ha organisasjonsnummer). 

Søknadsfristar  (levering etter fristen skal avvisast):

Del 1: 15. mars  (teljedato 1.mars) Må levere innan frist men kan retta fram til 29.mars.

Del 2: 15. oktober (teljedato 1. okt)  Må levere innan frist men kan endrast innan 29.okt.  Dyr på utmarksbeite og utgifter til avløysing kan endrast heilt fram til 10. jan. året etter.

Levere søknad:

Til utfylling og levering

Søknaden må leverast elektronisk.

Utbetaling:

Tilskota vil bli utbetalt samla i siste halvdel av februar året etter søknadsåret.

Meir om produksjonstilskot:

Produksjonstilskot omfattar desse ordningane:

  • Areal og kulturlandskapstilskot
  • Driftstilskot til mjølkeproduksjon
  • Driftstilskot til spesialisert storfeproduksjon
  • Tilskot til husdyr
  • Tilskot til lammeslakt
  • Tilskot til bevaringsverdige husdyrrasar
  • Tilskot til dyr på beite
  • Tilskot til økologisk landbruk 
  • Distrikts- og kvalitetstilskot, frukt, bær og veksthusgrønnsaker
  • Tilskot til avløysing ved ferie og fritid

Meir informasjon :

 Landbruksdirektoratet sine sider

 Forskrift om produksjonstilskot og avløysartilskot i jordbruket

 Orientering om søknaden i aktuell søknadsomgang

Satsar for tilskot blir avtalt i jordbruksoppgjeret kvart år 

Meir om aktuell jordbruksavtale finst her

Infoskriv frå landbrukskontoret:

Svein Olav Tengesdal
Fagkonsulent landbruk
E-post
Telefon 51 20 11 73
Mobil 990 21 019
Kjell Helland
Fagkonsulent landbruk
E-post
Telefon 51 20 11 72
Mobil 924 19 908