Bjerkreim kommune

Produksjonstilskot

Produksjonstilskot

Du kan søkje om produksjonstilskot dersom du driv vanleg jordbruksproduksjon på ein eller fleire eigedomar.

Føretaket ditt må òg vera registrert i einingsregisteret (må ha organisasjonsnummer).

Søknadsfristar:

NB! Levering etter fristen vert straffa med kr. 1000,- i trekk pr dag i to veker etter frist.  Det er ikkje mogleg å søkja seinare enn to veker etter frist.  Etter 29. oktober (evtentuelt 29. mars) vert søknaden avvist og avslått.

 1. Del 1: 15. mars  (teljedato 1.mars) Må levere innan frist, men kan retta fram til 29.mars.
 2. Del 2: 15. oktober (teljedato 1. okt)  Må levere innan frist, men kan endrast innan 29.okt.  Dyr på utmarksbeite og utgifter til avløysing kan endrast heilt fram til 10. jan. året etter. 
 •  Meir oppdatert Informasjon om aktuell søknadsomgang finn du i Bjerkreimsnytt mars (PDF, 2 MB)/oktober (PDF, 2 MB)2022

 •  Kart over areala på eigen gard finn du i søknadsskjemaet på nett eller på NIBIO sitt gardskart. Nokre få av dykk har arealendringar som vi må handtere manuelt.  Ta kontakt dersom du er i tvil.

 • Alle storfe skal vera oppført i husdyrregisteret.  Sjekk at dyretalet ditt stemmer med dette registeret.

 

Levere søknad:

Til utfylling og levering

Vi tilrår sterkt at alle leverer søknaden elektronisk  

Då er risikoen for feil mindre og mange opplysningar vil vera førehandsutfyllt.  Ta kontakt med landbrukskontoret dersom du treng hjelp.  Vil du ha meir hjelp av oss til sjølve utfyllinga må du ha med elektronisk ID -brikke eller tilsvarande slik at vi kan logge deg inn. 

Det er og laga eit søknadsskjema som kan fyllast ut og leverast på papir. 

Dette skjemaet blir tilgjengeleg frå 1. okt og kan då lastast ned på nynorsk og bokmål

Utbetaling:

Tilskota blir betalt ut samla i siste halvdel av februar året etter søknadsåret.

Meir om produksjonstilskot

Produksjonstilskot omfattar desse ordningane

 • arealtilskot
 • kulturlandskapstilskot
 • tilskot for husdyr
 • tilskot for dyr på beite
 • tilskot for dyr på utmarksbeite
 • driftstilskot til mjølkeproduksjon
 • driftstilskot til spesialisert storfekjøttproduksjon
 • tilskot til små og mellomstore mjølkebruk
 • tilskot for bevaringsverdige husdyrrasar
 • arealtilskot til økologisk husdyrproduksjon
 • distriktstilskot til frukt, bær og veksthusgrønnsaker
 • distriktstilskot for potetproduksjon i Nord-Norge

Meir nyttig informasjon:

Skjema for berekning og eksempel på korleis vi tenker

Vurderingar av tal dyr på utmarksbeite der dyra går fram og tilbake utan gjerde mellom innmark- og utmarksbeite:

 • Reknearekt som skjuler seg bak linken kan ein framleis bruke som støtte ved vurdering av om det er grunnlag for å føra opp dyr på utmarksbeite ved slik drift.
 • Dersom du er i tvil om dette så oppmodar me deg til å lasta ned og fylle ut dette skjemaet og så evt. ta kontakt med oss for nærare vurdering. 
 • Du skal ikkje føra opp alle dyra dine på utmarksbeite og så satsa på at landbrukskontoret ordnar resten.  Vi har ikkje høve til å korrigera innleverte opplysningar.  Det må du evt. gjera sjølv.   

Skjema for berekning av dyr på utmarksbeite (XLS, 41 kB)

Eksempel som illustrerer korleis vi tenkjer (DOC, 43 kB)

Kjell Helland
Fagkonsulent
E-post
Telefon +47 51 20 11 72