Bjerkreim kommune

Finansiering gjennom Innovasjon Norge, BU midlar

Finansiering gjennom Innovasjon Norge, BU midlar

Innovasjon Norge kan finansiere ulike tiltak innanfor landbruksverksemd.

 

Meir opplysningar om dette, mellom anna kva du kan søkja på, rettleiande satsar m.m., kan du finne på Innovasjon Norge si heimeside om landbruk.

Ved jordbruksoppgjeret vert det kvart år sett av midlar til bygdeutvikling; såkalla BU-midlar.

Dette omfattar m.a. investeringsstønad til tradisjonelt jordbruk (om- og nybygging av driftsbygningar), tilleggsnæringar, skogbrukstiltak, etablerarstipend og generasjonsskifte-tilskot. Du kan lese meir på nettsida til Innovasjon Norge eller ta kontakt med oss på landbrukskontoret.

Ta gjerne tidleg kontakt med landbrukssjefen her ved landbrukskontoret dersom du går med tankar om eit prosjekt og vil undersøkje om det er mogleg å få finansiering gjennom Innovasjon Norge.   

Gerd Siqveland Engelsgjerd
Landbrukssjef
E-post
Telefon +47 51 20 11 70