Bjerkreim kommune

Viktig informasjon om koronaviruset

Drenering / grøfting

Drenering / grøfting

Det kan søkjast om tilskot til drenering av tidlegare grøfta eller planert jordbruksareal. Målet med tilskotsordninga er å auke produksjonsevna til jorda og redusere faren for erosjon og overflateavrenning av næringsstoff til vassdrag.

Kven kan søkje?

Føretak som eig eller leiger jordbruksareal som tidligare er grøfta, kan søkje om tilskot til drenering. Det kan også bli gjeve tilskot til eigar av jordbruksareal som blir leigt ut. For planerte areal kan det i tillegg bli gjeve tilskot til areal som ikkje er grøfta tidlegare.

Korleis søkje?

Søknader skal frå og med 2019 sendast inn elektronisk.

Elektronisk søknadsskjema

Dei fleste vil kunne fylle ut søknadsskjemaet sjølv ved hjelp av gode forklaringar i sjølve søknadssystemet. 

NB! Dersom du likevel skulle ynskje hjelp til å søkje her på landbrukskontoret, så må du ta med deg Bank- ID brikka eller tilsvarande slik at vi får logga deg inn på Altinn.   

Du må laste opp kart med grøfteskisse (obligatorisk).  For å lage ei grøfteskisse er det fint med eit kartgrunnlag.  På NIBIO sitt gardskart er det mogleg å lage figurar, teikne inn grøfter og måle areal og lengder.  Kartskissa kan etterpå lagrast på ei pdf-fil som kan lastast opp til søknaden.  Kartet finst på denne linken: 

NIBIO gardskart

 

I tillegg kan det vere aktuelt at du blant anna lastar opp følgjande vedlegg (ikkje obligatoriske):

  • avtale med eigar om å gjennomføre tiltaket dersom grøftefeltet er på leigejord.
  • dokumentasjon av tidlegere drenering eller planering
  • meir detaljert kostnadsoverslag  

Tilskotssatsar:

  • Ved systematisk grøfting, profilering og omgraving: 2 000 kr per dekar.
  • Ved anna usystematisk grøfting:  30 kr per løpemeter grøft avgrensa opp til 2 000 kr/da 
  • Frå 1.1.2019 er det ikkje lenger noko minstegrense for kva som kan søkjast om og betalast ut.

Meir utfyllande informasjon om ordninga kan du finna her.

Svein Olav Tengesdal
Fagkonsulent landbruk
E-post
Telefon 51 20 11 73
Mobil 990 21 019