Bjerkreim kommune

Informasjonsside influensa/korona

Tap til freda rovvilt

Tap til freda rovvilt

Erstatning for sau som er drept av freda rovvilt

I tilfelle der gaupe, jerv, bjørn, ulv eller kongeørn er årsak til tap av husdyr eller tamrein, har dyreeigaren ein lovfesta rett til full erstatning.  

Søknaden skal leverast elektronisk til Miljødirektoratet.  Dei har oppretta elektronisk søknadssenter der du må

registrere deg og logge inn.