Jakt og fiske

Alt vilt er fredet dersom ikke annet er bestemt i lov eller vedtak med hjemmel i lov.

 Direktoratet for naturforvaltning fastsetter jakttiden for de jaktbare artene, men kommunen kan forlenge eller forkorte denne for enkelte arter.

Det er gitt følgende lokale forskrifter om jakt og fiske i Bjerkreim kommune:
Forskrift om adgang til jakt etter rådyr, elg, hjort og bever
Forskrift om fiske etter innlandsfisk i Svelavatnet

Jakt og viltforvalting

Viltnemnda (LMT-utvalget) er ansvarlig for den kommunale viltforvaltningen. De har delegert myndighet fra kommunestyret i alle saker der kommunen gjør vedtak eller gir uttalelse (ikke fastsetting av forskrifter) etter viltloven med forskrifter.

Skogbrukssjefen er viltnemndas sekretær.

Forvaltning av storvilt er en viktig oppgave som kommunen har.  I Bjerkreim kommune er det åpnet for jakt på elg, hjort, rådyr og bever.

Kommunen er myndighet for det meste av viltforvaltningen, mens fylkesmannen har en veilednings- og kontrollfunksjon og er klagemyndighet.

Alle som driver jakt og fangst, må være registrert i jegerregisteret og betale en årlig jegeravgift.  I tillegg må en løse jaktkort eller innhente løyve av grunneierne.  Oversikt over felte dyr er registrert i hjorteviltregisteret. Her finner en oversikt over felte dyr i alle fylker og kommuner i landet.

Kommunen tar seg av fallvilt av elg, hjort og rådyr.

Skadet vilt

Ved påkjørsel og skade av vilt skal politiet kontaktes snarest råd.  Politiet vurderer videre om ettersøksekvipasje blir satt inn for sporing og avliving av skadet vilt.

 Dette gjør du ved en viltpåkjørsel.

Melding om skadet vilt i Bjerkreim kan gis til Hans Petter Tønnessen mob. 976 55 494

Fellingstillatelse

Retten til å jakte tilhører i utgangspunktet grunneieren.  Fellingstillatelse for elg, hjort, rådyr og villrein blir tildelt etter godkjente vald (det geografiske området som jakten skal foregå i) uten årlig søknad. 

For småvilt kreves ikke fellingstillatelse.

Dåhjort kan jaktes i hele landet uavhengig av minsteareal, kvote eller godkjent vald.

Det er ikke fellingsavgift for rådyr.  Kommunen fastsetter fellingsavgift for elg og hjort.

Bjerkreimselva

Les rapporten verdiskaping i ei lakseelv som er utarbeidet av Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling.  Rapporten tar for seg ei gjennomgang av nå-situasjonen og potensialet i Bjerkreimselva.

Fiskeforvaltning

Bjerkreim kommune deltar i arbeidet med å bevare og forvalte fiskeressursene. Kommunen  jobbar for å dempa skadene av sur nedbør gjennom eit aktivt kalkingsarbeid.   

Det kan søkes om tilskudd til kalking og lokale fisketiltak.  Aktuell informasjon fås ved henvendelse til kommunen.

Hans Petter Tønnesen
Skogbrukssjef
E-post
Telefon 51 20 11 74
Mobil 97 65 54 94