Avlastning for barn og unge

Avlastning tilbys til personer og familier som har et "særlig tyngende omsorgsarbeid." Dette kan være ektefeller og samboere eller foreldre med omsorgsplikt for mindreårige barn.
 

Søk om avlastning

Avlastning skal gjøre det mulig å opprettholde gode familierelasjoner og hindre at omsorgsgivere sliter seg ut.
Hensikten er å gi omsorgsgiveren regelmessig fritid og ferie, mulighet for å ta del i samfunnsaktiviteter og føre en tilnærmet normal tilværelse. Behovene vil være ulike både når det gjelder omfang, innhold og utforming av tjenestetilbudet hos eksempelvis familier med funksjonshemmede barn, voksne med ulike funksjonshemninger, hjelpetrengende eldre og kronisk syke.

Avlastningstiltak må sikre den omsorgstrengende tilfredsstillende
omsorg når omsorgsgiveren har fri, og innholdet i avlastningstjenesten har derfor stor betydning. Avlastning
gis til omsorgstrengende i ulike aldre og må tilrettelegges i forhold til det.

Bjerkreim kommune har ingen egen avlastningsbolig, og det benyttes derfor som oftest private avlastere.

Dersom du er pårørende til barn med nedsatt funksjonsevne  vil vi anbefale at dere leser Sosial og helsedirektoratets brosjyre " Barn med nedsatt funksjonevne - hvilke rettigheter har familien". Heftet inneholder informasjon som er nyttig for barnas første år, grunnskolen, videregående opplæring, utdanning, arbeid, bolig, spesielle ordninger tilrettelagt for barnet m.m.

Bjørg Tengesdal
Demenskoordinator/leder miljøtjenesten
E-post
Telefon 51 20 11 54
Mobil 40 44 49 22