Bjerkreim kommune

Skatteetaten er blitt skatteoppkrever

Skatteetaten er blitt skatteoppkrever

Informasjon om flytting av oppgaver fra kommunene til Staten

Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag. Skatteetaten vil med dette få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter. Etter denne datoen er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunen. 
Mer informasjon vil bli lagt ut på www.skatteetaten.no.
Oppgavene som overføres til Skatteetaten i november 2020 er blant annet behandling av restskatt, skattepenger til gode, tilleggsforskudd, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, motregning og utleggstrekk knyttet til skattekrav, skatteattester og konto-/saldoutskrift for skatt og avgift.

Når Skatteetaten overtar skatteoppkreveroppgavene 1. november 2020, skal skattyterne finne all nødvendig informasjon på skatteetaten.no. Fra dette tidspunkt skal også alle henvendelser som gjelder skatteoppkreveroppgaver rettes til Skatteetaten. Henvendelser til Skatteetaten skal gå i dagens kanaler