Bjerkreim kommune

Viktig informasjon om koronaviruset

Informasjon om eiendomsskattetaksering av fritidsboliger og våningshus i Bjerkreim kommune

Informasjon om eiendomsskattetaksering av fritidsboliger og våningshus i Bjerkreim kommune

Ny eiendomsskattetaksering

Kommunen skal ha alminnelig omtaksering av skatteobjekter som fritidsboliger (hytter) og våningshus. 
På alminnelige boliger benyttes formuesgrunnlag fra Skatteetaten og disse boligene skal ikke takseres. Ny takst på skattepliktige eiendommer i kommunen har virkning fra 1. januar 2021.

Besiktigelse av eiendommene
Som en del av takseringsprosessen vil skatteeiendommene bli besiktiget I perioden august/desember 2020. Det vil bli sendt ut eget brev med informasjon om dette.
Firmaet SWECO Norge er engasjert av kommunen til å foreta besiktigelsen. Etter besiktigelsen vil besiktiger utarbeide forslag til takst for eiendommen.

Sakkyndig nemnd fastsetter eiendomsskattetakstene
Kommunestyret har oppnevnt en sakkyndig nemnd til å stå ansvarlig for takseringsarbeidet. Nemnda består av 3 medlemmer, og fastsetter eiendomsskattetakst etter forslag fra besiktiger.

Prøvetaksering
Som et ledd i å kvalitetssikre metoden som skal brukes ved takseringen, vil det i løpet av august bli foretatt en prøvetaksering av utvalgte eiendommer. Også under prøvetakseringen vil det bli foretatt utendørs besiktigelse. 
Taksator/besiktiger vil bære gule vester og ha egne ID-kort.

Prøvetakseringen kan også omfatte boliger som ikke skal endelig takseres av kommunen.

Det skal bare være utendørs besiktigelse/taksering. Det er ikke nødvendig at eier er til stede ved besiktigelse/taksering, men eier kan ta kontakt med Eiendomsskattekontoret hvis tilstedeværelse er ønskelig. 

Besiktigelsene vil skje etter FHI sine råd og veiledere i forbindelse med Covid-19.

Eiendomsskattekontoret

Kommunestyret har med hjemmel i eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 fattet vedtak om at det skal skrives ut eiendomsskatt for skatteåret 2020 på fast eiendom i hele kommunen

Tore Spangen
Økonomisjef
E-post
Telefon 51 20 11 04
Mobil 400 01 104