Bjerkreim kommune

Informasjonsside influensa/korona

Rettigheter og klagemuligheter

Rettigheter og klagemuligheter

Rettigheter og klagemuligheter

Rettigheter

Her kan du lese mer om dine rettigheter innenfor helse og omsorgstjenester

Her kan du lese mer om eksempelvis pasientreiser, frikort, individuell plan, pårørendes retiigheter. 

Klagemuligheter

Rett til å klage

Du som innbygger har rett til å klage dersom du ikke er fornøyd med tjenestetilbudet, eller mener du har blitt dårlig eller urettferdig behandlet i helse, sosial - eller omsorgstjenestene.
Hvordan du går fram vil være avhengig hva du klager på.
Felles for alle klager er at de må inneholde hva som skjedde, når og hvor.

Klage på vedtak eller avgjørelse

Dersom du har søkt og fått avslag på en tjeneste (f.eks. en omsorgstjeneste), eller det er tatt en avgjørelse du er uenig i, kan du sende en rettighetsklage.

Denne sender du til tjenestestedet du vil klage på. Da får tjenestestedet mulighet til å uttale seg. Dersom tjenestestedet er uenig i din klare, sendes klagen til Fylkesmannen som vil behandle klagen.

Tilsynssak

Dersom du mener det har skjedd en feil ved behandlingen du har fått eller med tjenesten du har mottatt, kan du be Fylkesmannen opprette en tilsynssak.

Denne klagen sender du direkte til Fylkesmannen. Fylkesmannen kan da opprette en tilsynssak. I slike tilfeller tar Fylkesmannen kontakt med behandleren eller tjenesten slik at disse får anledning til å uttale seg i saken. I slike saker får du som klager et avsluttende brev om hva som kom fram i saken og hva Fylkesmannen konkluderer med.

På helsenorge leser på mer om klagemuligeter. 

 

Øyvor Sønstabø
Kommunalsjef levekår
E-post
Telefon 51 20 11 08
Mobil 400 01 140
Bjarne Tengesdal
Omsorgssjef
E-post
Telefon 51 45 93 52
Mobil 400 01 109
Grethe Berntsen
Ledende helsesykepleier
E-post
Telefon 51 20 11 58
Mobil 404 44 913