Bjerkreim kommune

Viktig informasjon om koronaviruset

Ulike psykiske lidelser

Ulike psykiske lidelser

Psykisk helsearbeidere i Bjerkreim kommune jobber daglig med personer som har ulike psykiske helse utfordringer , som:

Angst:
Angst er en følelse av uro, anspenthet og nagende forventning om at noe farlig kan hende eller overdreven fryktreaksjon på helse.

Depresjon:
Depresjon er en psykisk lidelse som påvirker humøret, følelsene og atferden din.

 

Bipolar lidelse:
Bipolar lidelse er en samlebetegnelse på psykiske helseplager hvor kraftige variasjoner i oppførsel og humør er noen av kjennetegnene.

Schizofreni:
Å ha schizofreni betyr at du i perioder tenker og føler annerledes enn det du vanligvis gjør.

Psykose:
Psykose er ikke en bestemt lidelse eller sykdom, men et tegn eller symptom som enkelt beskrevet kan kalles en forvirringstilstand.

Spiseforstyrrelse:
Spiseforstyrrelse er en betegnelse på flere lidelser der tanker, følelser og handlinger i forhold til mat, kropp og vekt går ut over livskvaliteten.

 

Sorg:
Selv om sorg ikke er en sykdom, kan tap ha store konsekvenser for de etterlatte med savn og smerte, konsentrasjons- og hukommelsesproblemer som gir vanskeligheter i skole og arbeid og i samspill med omgivelsenene.

 

Krise:
Akutt stressreaksjon. Når en person ikke er i stand til å forstå eller mestre situasjonen  med de erfaringer,  kunnskaper og livsmønster en har utviklet. 

 

Post traumatisk stresslidelse (PTSD):
Posttraumatisk stresslidelse er en tilstand hvor man kan få «flashbacks» og sterke minner om noe traumatisk som har skjedd. Noen kan også få hodepine, svimmelhet, kvalme og høy puls.

Traume:
Traume betyr skade eller sår. Traumatiske hendelser er vanligvis hendelser hvor en selv eller de en er glad i utsettes for en situasjon der livet trues.

 

Seksuelle overgrep:
Å gjøre noe seksuelt med noen som ikke vil det, er et seksuelt overgrep. Med seksuelle overgrep menes alle former for seksuelle krenkelser.

 

Sinne og vold:

Vold kan være mange ulike handlinger, og har til felles at den skader, smerter, skremmer eller krenker andre.

Autisme:
Autisme er en medfødt utviklingsforstyrrelse som kan medføre omfattende vansker med sosialt samspill.

-Asberger syndrom er en nevropsykologisk utviklingsforstyrrelse karakterisert ved alvorlige og vedvarende forstyrrelser i tre symptomdomener: sosial interaksjon med andre, avvik i kommunikasjon og språk og atferdsmønster som er begrenset og eller stereotyp.

-ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) :
ADHD er en tilstand hvor symptomene forstås som nevropsykologisk forstyrrelse som først og fremst innebærer økt uro, impulsivitet og vansker med oppmerksomheten.

Avhengighet:
Avhengighet er en samlebetegnelse for skadelig avhengighet av kjemiske substanser, eller av økonomisk ruinerende, eller tidskonsumerende aktiviteter, eks:

            -rusavhengighet

-spilleavhengighet handler om at en fortsetter å spille til tross for at en blir lei seg eller urolig av det, at det går utover familien og måten en spiller på får økonomiske følger.