Bjerkreim kommune

Viktig informasjon om koronaviruset

LAR (legemiddelassistert rehabilitering)

LAR (legemiddelassistert rehabilitering)

Legemiddelassistert rehabilitering kan hjelpe personer som er avhengig av morfin, heroin og lignende (såkalt opiater) til å bedre sin livskvalitet. Målet er å styrke den enkeltes evne til å mestre livet og hindre overdosedødsfall. Legemidler i en bestemt dose inngår som ett av flere tiltak i rehabiliteringen.

Kriterier/vilkår

Det foretas en samlet vurdering av personens helsetilstand. Legemiddelassistert rehabilitering skal som hovedregel ikke være det første behandlingsalternativet man velger. Andre konkrete tiltak vurderes først. Personens alder og hvor lenge vedkommende har vært rusavhengig er viktige momenter i vurderingen.

Hvordan søke?

Du trenger en henvisning fra ruskonsulent eller fastlege. Det er lege i spesialisthelsetjenesten som beslutter inn- og utskriving i legemiddelassistert rehabilitering.

Klage

Hvis du mener du ikke har fått oppfylt din rett til krisehjelp, kan du etter pasient- og brukerrettighetsloven (kan trykke og komme direkte inn her)henvende deg til tjenesteyter/institusjon.

LAR Helse Stavanger

Les mer om LAR Helse Stavanger her