Bjerkreim kommune

Informasjonsside influensa/korona

Tannhelsetjeneste

Tannhelsetjeneste

Fylkestannlegen er daglig leder i foretaket med kontor i Arkitekt Eckhoffs gate 1 i Stavanger. Tannhelse Rogaland er delt inn i seks tannhelsedistrikter som ledes av en overtannlege. Bjerkreim kommune tilhører Sandnes tannhelsedistrikt.

Vikeså tannklinikk er  samlokaliseret med Ålgård tannklinikk. Pasienter som har rett på gratis tannbehandling iht. Lov om tannhelsetjenesten hører til  Ålgård og Egersund tannklinikk. Pasienter som er bosatt i Tengesdal, Bjerkreim og Apeland/Holmen valgkrets, tilhører fra 01.06.2016 Egersund tannklinikk. De resterende valgkretsene tilhører Ålgårdtannklinikk. Elever i videregående skole kan søke om å få nødvendig tannhelsehjelp på tannklinikken nærmest skolen de går på. Søknad sendes Ingvild.Dommersnes@throg.no

Vi har opprettet en egen informasjonsside for Tannlegevakten StavangerTannlegevakten Norge. Her finnes oppdatert informasjon om tannlegevaktordningen i Bjerkreim kommune.

Se også oversikter over Tannlegevakter i Rogaland fylkeskommune

Ålgård tannklinikk

Adresse: Ole Nielsensvei 25, 2 etasje, 4330 Ålgård
Postadresse: Ole Nielsensvei 25, 2 etasje, 4330 Ålgård
Telefon: 51 92 66 70
Epost: algard@throg.no

 

Egersund tannklinikk

Adresse: Areneset 9, 4370 Egersund
Postadresse: Boks 368, 4379 Egersund
Telefon: 51 46 24 50
Epost:

egersund@throg.no

Alle pasienter som har rett på gratis tannbehandling, vil få et tilbud på Egersund - eller Ålgård tannklinikk. Lov om tannhelsetjenesten bestemmer hvem som har rett på vederlagsfri tannbehandling.

Utdrag fra lovverket:

§ 1-3.(Omfanget av Den offentlige tannhelsetjenesten)

Den offentlige tannhelsetjenesten skal organisere forebyggende tiltak for hele befolkningen. Den skal gi et regelmessig og oppsøkende tilbud til:

a.

Barn og ungdom fra fødsel til og med det året de fyller 18 år.

b.

Psykisk utviklingshemmede i og utenfor institusjon.

c.

Grupper av eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie.

d.

Ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret.

e.

Andre grupper som fylkeskommunen har vedtatt å prioritere.

Pasienter som betaler selv for tannbehandling, kan ta kontakt med offentlig eller privat tannlege i Egersund, på Ålgård eller i en annen kommune for å høre om klinikken tar imot nye pasienter. Tilbudet til voksne, betalende pasienter på offentlige tannklinikker vil variere med hvor god kapasitet klinikken har. I perioder vil de ha mulighet til å ta imot nye pasienter, i andre perioder vil det ikke være kapasitet til det. Skoler, helsestasjon og sykehjem vil fortsatt få besøk av tannhelsepersonell fra Tannhelse Rogaland.

Her kan du lese mer om dekking av reiseutgifter. 

Er det særskilte dager som er forbeholdt innbyggerne i Bjerkreim?

Nei, det er ikke spesielle dager som er avsatt til pasienter fra Bjerkreim.  I Egersund vil pasientene bli fordelt på tre ulike tannleger. På Ålgård tannklinikk vil det være en tannlege som har ansvaret for pasientene fra Bjerkreim.

Når en sender ut innkalling til kontroll, kalles søsken inn samme dag?

Vi vil forsøke å kalle inn søsken samtidig. Dersom dette glipper for oss, er det bare for foresatte å ringe å be om at barna får komme samtidig.

For mer informasjon les på tannhelse Rogaland

På helsenorge kan du også lese mer om tannhelse

Grethe Berntsen
Ledende helsesykepleier
E-post
Telefon 51 20 11 58
Mobil 404 44 913