Bjerkreim kommune

Informasjonsside influensa/korona

Smittevern

Smittevern

Kommunen har mange oppgaver innen forebygging og behandling av smittsomme sykdommer. Det er kommuneoverlegen som har det overordnede ansvaret for at smittevernlovens bestemmelser følges opp. 

Varsling av smitte

Ved utbrudd av smittsomme sykdommer i barnehager og institusjoner skal den som oppdager smitteutbruddet snarest mulig kontakte smittevernlege. Smittevernlegen varsler videre til aktuelle instanser som legevakt, fastleger, mattilsynet, fylkeslegen, folkehelseinstituttet. Kommuneoverlegen er smittevernlege i Bjerkreim..

Det generelle smittevernet er omtalt i Smittevernplan for Bjerkreim kommune. 
Denne planen er under revidering. 

Enkelte grupper skal ha spesiell oppfølging, selv om de ikke har symptomer på sykdom (informasjon fra Folkehelseinstituttet). Dette gjelder arbeidstakere i helse/omsorg/skule/barnehage o.l.

To tilstander krever forebyggende undersøkelse. All undersøkelse  og behandling er gratis.

Tuberkulose

I følge tuberkulosekontrollforskriftens § 3-1 har følgende personer plikt til å gjennomgå tuberkuloseundersøkelse:

  • Personer fra land med høy forekomst av tuberkulose (grovt sett alle ikke-vestlige land) som skal oppholde seg mer enn tre måneder i Norge. Alle flyktninger og asylsøkere. Du finner liste over land med høy forekomst av tuberkulose på folkehelseinstituttet sine nettsider.  
  • Personer som i løpet av de siste tre årene har oppholdt seg i minst tre måneder i land med høy forekomst av tuberkulose, og som skal jobbe med barn, pleietrengende eller syke. Det er arbeidsgivers plikt å tilse at undersøkelsen er utført før tiltredelse. Dette gjelder også studenter, hospitanter og au pairer. 
  • Andre som har vært utsatt for tuberkulosesmitte. Dette punktet åpner for pliktig undersøkelse ved berettiget mistanke i andre tilfeller enn de som er nevnt over.

På folkehelseinstituttets nettsider kan du lese mer om tuberkulose

MRSA (meticillin-resistente staphylococcus aureus)

Før tiltredelse eller gjenninntredelse i pasientrettet arbeid i sykehus eller sykehjem, skal følgende personer undersøkes for MRSA:

  • personer som tidligere har fått påvist MRSA, men ikke senere hatt tre negative kontrollprøver,
  • personer som i løpet av de siste 12 måneder har:  

                      - fått påvist MRSA(selv om senere kontrollprøver har vært negative), eller

                      - bodd i samme husstand som MRSA- positive, eller

                      - hatt nærkontakt med MRSA-positive uten å bruke beskyttelsesutstyr,

  • personer som i løpet av de siste 12 måneder har oppholdt seg i land utenfor Norden og der har:    

                      - vært innlagt i helseinstitusjon, eller

                      - fått omfattende undersøkelse eller behandling i en helsetjeneste, eller

                      - arbeidet som helsearbeider, eller

                      - oppholdt seg i barnehjem eller flyktningeleir

  • personer som har kliniske symptomer på hud/sårinfeksjon, kroniske hudlidelser eller innlagt medisink utstyr gjennom hud eller simhinner, og som i løpet av de siste 12 måneder har:

                      - oppholdt seg sammenhengende i mer enn 6 uker i land utenfor Norden 

På FHI sine nettsider kan du lese mer om MRSA

Knut Vassbø
Kommunelege
E-post
Telefon 51 20 43 30
Kommunelege I