Bjerkreim kommune

Informasjonsside influensa/korona

Kommuneoverlege

Kommuneoverlege

Kommuneoverlege skal være medisinskfaglig rådgiver for kommunen. Knut Vassbø er kommuneoverlege i Bjerkreim.  Oppgavene innenfor denne funksjonen kan grovt deles inn i fem områder: Smittevern, miljørettet helsevern (MHV), medisinskfaglig rådgivning, helsemessig og sosial beredskap og legeundersøkelse etter lov om tvunget psykisk helsevern.

Lovverk

Helse- og omsorgstjenesteloven
Lov om psykisk helsevern
Smittevernloven
Lov om Folkehelse

Smittevern

Kommuneoverlegen skal påse at befolkningen har et tilfredsstillende vern mot smittsomme sykdommer, både i normalsituasjoner og ved utbrudd av alvorlige sykdommer. Kommuneoverlegen skal tilse at kommunen har en oppdatert og godkjent smittevernplan.

Medisinskfaglig rådgivning

Kommuneoverlegen skal gi medisinskfaglig rådgivning til politisk og administrativ ledelse i kommunen og til tjenesteytere ved ulike virksomheter i kommunene. Dette kan for eksempel være faglige råd til rådmann ved klager på legetjenesten eller veiledning til hjemmetjenesten i forhold til en situasjon de opplever vanskelig.

Helsemessig og sosial beredskap

Kommunene skal ha en rekke planer for håndtering av ulike hendelser, for eksempel store og små ulykker, atomuhell, smitteutbrudd, katastrofer og lignende. Kommuneoverlegen skal påse at helseperspektivet er tilstrekkelig ivaretatt i disse planene.

Legeundersøkelse etter lov om tvunget psykisk helsevern

Kommuneoverlegen kan etter eget tiltak eller etter begjæring fra annen offentlig myndighet eller fra vedkommendes nærmeste pårørende, vedta at det skal foretas en slik legeundersøkelse. Om nødvendig kan vedkommende avhentes og undersøkes med tvang.

Knut Vassbø
Kommunelege
E-post
Telefon 51 20 43 30
Kommunelege I