Bjerkreim kommune

Kriminalitetsforebygging SLT

Kriminalitetsforebygging SLT

SLT står for Samordning av Lokale rus og kriminalitetsforebyggende Tiltak

Kommunene i Norge har sammen med politiet et ansvar for å forebygge kriminalitet.

I Bjerkreim kommune arbeides det på lik linje med mange andre kommuner etter SLT-modellen, en nasjonal modell  for samordning for lokale, forebyggende tiltak mot rus- og kriminalitet.

Mer informasjon om kriminalitetsforebygging.

Mange tiltak i SLT arbeid er rettet mot barn og unge. Barnehager og skoler er derfor viktige samarbeidsparter. Kommunens SLT- koordinator har ansvar for kontakt og samarbeid med politiet og skal bidra til at interne og eksterne instanser samarbeider om å gi god hjelp og støtte til de som har behov for det.

Når det skjer noe straffbart er det politiet sitt ansvar å etterforske lovbrudd. Dersom en domstol finner noen skyldig og tar en rettslig beslutning under betingelse at visse tiltak iverksettes, kan bl.a. kommunen har en oppfølgende rolle i videre prosessen.

I andre saker der straffetiltak ikke vurderes som hensiktsmessig kan bl.a. Konfliktrådet har en viktig rolle i ungdomsoppfølging eller oppfølging av ungdomsstraff.

Mer informasjon om Konflikt og forliksråd.

Organisering

SLT-arbeidet er i Bjerkreim forankret i politiråd som styringsgruppe. Politiråd består av bl.a. ordfører, rådmann, representant fra politiet, kommunalsjefer oppvekst og levekår. SLT-koordinator kaller inn og skriver referat.

Mer om politiråd: Politiråd.

For å samordne arbeidet i praksis kan koordinerende gruppe sammensettes etter behovet, eksempelvis SLT-koordinator, politikontakt, rektor, inspektør, skolehelsetjenesten, leder helsestasjon, leder barnevern, ruskonsulent eller andre.

Men stemmen til dem det gjelder vil alltid være avgjørende for hvordan veien blir og tiltak utformes.

Hvem – Om hva – hvordan tar kontakt?

Både barn, ungdom eller voksne kan ta kontakt når man har kommet i en vanskelig situasjon selv, trenger hjelp, eller når man er bekymret for andre. På samme måte som det skal være lav terskel å henvende seg til skolehelsetjenesten, helsestasjon eller psykisk helse, skal det være mulig å ta kontakt når det gjelder rus og kriminalitet til det beste for dem det gjelder.

Dersom du har behov for hjelp kan du ta kontakt med rådgiver levekår som er SLT-koordinator, eller med politiet .

Nis Willem Bartels
Rådgiver levekår
E-post
Telefon 51 20 11 54
Mobil 400 01 108