Bjerkreim kommune

Demens

Demens

I Norge er det i dag ca. 80 000 som lever med diagnosen demens. Omtrent 80% av beboerne i norske sykehjem har denne diagnosen og forekomsten er økende. Det anslås en fordobling av personer med demens i Norge fram mot år 2040.

Demens er en kronisk og gradvis progredierende sykdom i hjernen. Sykdommen medfører tap av intellektuelle funksjoner og endret atferd. Typiske symptomer er svekket hukommelse, konsentrasjonsvansker, redusert dømmekraft, nedsatt evne til å orientere seg, språkvansker og utfordringer med å mestre dagliglivets aktiviteter. Sykdommens karakter og utbredelse gjør at ansatte daglig møter pasienter med denne diagnosen.

Bjerkreim kommune ønsker å tilrettelegge tilbud slik at personer med kognitiv svikt kan bo hjemme så lenge som mulig.

Det er opprettet Dagsenter på Bjerkreim som er spesielt tilrettelagt for personer med kognitiv svikt, det er mulig å søke om avlastningsopphold ved Bjerkreim omsorgssenter, og det er mulig å benytte seg av velferdsteknologiske hjelpemidler så som  trygghetsalarm eller medisindispensere.

Trygghetsalarmen gir mulighet for å tilkalle hjelp fra hjemmesykepleien om det skulle oppstå en situasjon hvor pasienten er utrygg. Trygghetsalarmen har kun rekkevidde innenfor egen bolig. 

Medisindispensere kommer i ulike utforminger, fra de enkleste som gir deg beskjed via et signal om at du må ta medisinen til de mer avanserte som har talefunksjon og legger riktig medisin til rett tid i en skål på maskinen.

Ellers så vil vi anbefale å ta kontakt med Demensforeningen i Dalane. Disse arrangerer jevnlige samlinger og har hver høst kurs for pårørende

Dersom du ikke har tjenester ved pleie- og omsorgstjenesten men ønsker å drøfte muligheter, kan du ta kontakt med Demenskoordinator  Bjørg Børve Tengesdal. 

Hvor finner jeg mer informasjon om demens ?


Dersom du ønsker å snakke med andre utenfor det kommunale tjenesteapparatet kan du kontakte Nasjonalforeningen for folkehelsens kontakttelefon.

Demenslinjen nytt nr 2014 (3).jpg - Klikk for stort bilete

Demensforeningen i Dalane v/ Grete Inger Hegrestad , tlf 47 90 66 74

Helsenorge.no - demens

 


 

Hvordan er dagen på dagsenteret?

Dagsplan:

09:30 – 10:00  Blir du hentet til dagsenteret eller kommer dit selv

10:00 – 12:00  Kaffistund og ulike aktiviteter

12:00 – 13:00  Middag

13:00 – 14:00   Hvile eller en tur ut/annen aktivitet

14:00  Hjemreise

Hva koster det for et dagsentertilbud

Dagsenter tilbudet koster kr. 85 pr. dag. Dette inkluderer alle måltider og transport til og fra tilbudet