Bjerkreim kommune

Viktig informasjon om koronaviruset

Flyktningetjenesten

Flyktningetjenesten

Bosetting

Flyktningetjenesten bosetter flyktninger etter anmodning fra Integrering- og mangfoldsdirektoratet (IMDI). Det er kommunestyret som bestemmer hvor mange flyktninger kommunen kan bosette i løpet av en periode. IMDI har ikke anmodet Bjerkreim kommune om bosetting av flyktningner i 2018 og 2019.

Flyktningetjenesten i Bjerkreim praktiserer ikke selvbosetting. Alle forespørsler om bosetting skal komme via IMDI.

Flyktningetjenseten gir boveiledning i hjemmet. Flyktningene gjøres kjent med servicetilbud slik som bank, Nav, legekontor, tannlege, barnevern, nødetatene, post og liknende. Sentrale lover og regler i Norge gjennomgås ved bosetting. Alle bosatte flyktninger får også innføring i hva som finnes av frivillige lag og organisasjoner i Bjerkreim, og de får hjelp til å komme i kontakt med ulike aktiviteter i den utstrekning de selv ønsker.

Introduksjonsordning

Introduksjonsloven regulerer hvem som har rett og plikt til å delta i introduksjonsprogram. En må blant annet være bosatt i kommunen og ha behov for grunnleggende kvalifisering. Introduksjonsprogrammet skal inneholde opplæring i norsk og samfunnsfag, i tillegg må det inneholde arbeids- eller utdanningsrettede tiltak. Programmet skal være helårlig og på fulltid. Det skal utarbeides en individuell plan med bakgrunn i flyktningens opplæringsbehov. Deltakerne har krav på introduksjonsstønad. På årsbasis utgjør dette to ganger folketrygdens grunnbeløp. Personer under 25 år mottar 2/3 stønad.

Bjerkreim kommune kjøper opplæringstjenester til introduksjonsdeltakerne fra andre kommuner.  De fleste får tilbud om å ta dette ved Voksenopplæringssenteret i Egersund. 
Her kan du lese mer om dette tilbudet.

For å få til introduksjonsordningen er kommunen avhengig av at deltakerne får ha praksis. Det kan være innad i kommunen eller det private næringslivet. Dersom du har praksisplass å tilby kan du ta kontakt med flyktningetjenesten.

Link til introduksjonsloven.

Frivillighet

For å få til integrering er vi avhengige av frivillige. Alle bosatte flyktninger i Bjerkreim har fått tilbud om besøksordning. Flere frivillige har også deltatt i lekseordning på Biblioteket ved Vikeså skole. Andre har bidratt på andre måter. Dersom du ønsker å være med som frivilling er du velkommen til å ta kontakt med flyktningetjenesten.

Adresse

Besøksadresse:

Nesjane 1, 4389 Vikeså

Postadresse:

Postboks 19,  4384 Vikeså