Bjerkreim kommune

Kommunal beredskap

Kommunal beredskap

Norske kommuner har et grunnleggende ansvar for å ta vare på befolkningens sikkerhet og trygghet innenfor sitt geografiske område. Det betyr at de skal oppfylle kravene i lov om kommunal beredskapsplikt og sivilbeskyttelsesloven, i tillegg til tilhørende forskrifter.

Samfunnssikkerhet skal blant annet ivaretas gjennom plan- og bygningsloven. Kommunene har også ansvar for å koordinere kommunens arbeid innenfor samfunnssikkerhet og beredskap inkl. øvelser og øvelsesevaluering.

 

Organisering og ansvar

I Bjerkreim kommune er rådmannen overordnet beredskapsansvarlig. Kommunalsjefer har ansvaret for sikkerhets- og beredskapsarbeidet ved egne enheter. Ansvaret er definert i delegasjonsreglementet og beskrevet i kommunens beredskapsplan. Ved hendelser av et visst omfang etableres kriseledelsen for å koordinere beredskapsarbeid overordnet.

Planer

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse

Overordnet beredskapsplan (PDF, 2 MB)

Beredskapskoordinator

Beredskapskoordinator i kommunen koordinerer det administrative arbeidet og skal sikre en rød tråd i beredskapsrelatert plan- og kvalitetssikringsarbeidet. Han kan bistå metodisk i gjennomføring av ROS-analyser og tilknyttete tiltaksplaner, både i forhold til støtteprosesser som gjelder hele kommunen og tjenesteprosesser på enhetsnivå. Han skal også være en pådriver i forhold til samhandling internt og eksternt med andre kommuner, etater og organisasjoner.

Kommunens beredskapssystem

Kommunens beredskapssystem er DSB-CIM

Ved spørsmål, ta kontakt med beredskapskoordinator.

Ansvar for innbyggervarsling og evakuering

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å varsle om fare for flom, skred og ras. NVE har også egen kontakttelefon for flomvarsling og skredvarsling:

 

Politiet vil i alle situasjoner være ansvarlig for evakuering dersom liv og helse er i fare. Politi og kommune vurderer og koordinerer eventuell SMS-varsling til dem som oppholder seg i et utsatt eller rammet område. Kommunen støtter nødetatene ved behov etter beste evne for å sikre liv og helse.

Ved noen hendelser kan kommunens kriseledelse oppfordre til tiltak eller evakuering av utsatte områder i samarbeid med politiet ved bruk av varslingssystem.

Innbyggervarsling fra Bjerkreim kommune

Pårørendetelefon

Det er vanligvis politiets ansvar å betjene telefon for pårørende ved katastrofer og store hendelser.
Hvis kommunen oppretter en slik tjeneste selv, vil nummeret blir publisert på nettsiden eller du vil kunne få hjelp ved å ringe kommunens sentralbordnummer 51 20 11 00 (Serviceavdeling).

Nyttige nettsteder

Vær og natur

www.varsom.no  – varsler naturfarer som flom, jordskred og snøskred

www.kriseinfo.no – er en nettportal som formidler viktig informasjon fra myndighetene til befolkningen før, under og etter kriser.

www.Yr.no  – værmeldingstjeneste fra NRK og meteorologisk institutt

www.met.no  – Vær og klimainformasjon fra Meteorologisk institutt

www.dalane-nett.no/driftsmeldinger  – informasjon om strømstans

Vei og trafikk

www.Vegvesen.no   – trafikkmeldinger fra Statens vegvesen

www.kolumbus.no  – informasjon om bussruter

Informasjon om brøyting finnes på www.bjerkreim.kommune.no

Politi

www.politiet.no/om/organisasjonen/politidistrikter/sor-vest/ – Informasjon fra Sør-Vest politidistrikt

Tele- og databrudd

Ved brudd på tele- og datalinjer er det aktuell leverandør som må kontaktes.

Kommunens nettside

www.bjerkreim.kommune.no

På kommunens nettside informeres det om berørte tjeneste- og ansvarsområder, og om eventuelle forholdsregler som bør tas i forhold til situasjonen. 

 

 

Ørjan Daltveit
Rådmann
E-post
Telefon 51 20 11 25
Mobil 905 00 885
Nis Willem Bartels
Rådgiver levekår
E-post
Telefon 51 20 11 54
Mobil 400 01 108