Fornybar energi i Bjerkreim

Høg-Jæren energipark i Solnedgang, Foto: Helene Døscher - Klikk for stort bilete

Norge er det landet i Europa som har best naturgitte ressurser i form av både vind og vann. Vannkraften er i stor grad bygget ut, mens vindressursene foreløpig er uutnyttet.

 

Vindkraft

Kilde: NVE - Klikk for stort bilete

Det er planer om utbygging av vindkraft i hele Rogaland og de sørlige deler av Vest-Agder, og en stor del av disse planene ligger i Bjerkreim kommune.

I Bjerkreim har vinden god kvalitet, med jevnt over mye vind, lite ekstremvinder og lite turbulens. Det er samlet inn vinddata for området siden 2005. 

 

Infrastrukturen er fordelaktig i forhold til utbygging av vindkraft i Bjerkreim. I Egersund ligger en dypvannskai som er lite værutsatt og uten flo og fjære. Vegforbindelsen fra kaia i Egersund til prosjektområdene er bra. Kaia er allerede brukt som ankomsthavn for vindmøllene til Høg-Jæren, og det ble i den forbindelse gjort utbedringer av veien. For å transportere møllene til prosjektområdene i Bjerkreim, behøves det bare små utbedringer av fylkesvei 102 og broen over Ognaelva ved Steinsland.

 

Bro ved Steinsland, Foto: Helene Døscher - Klikk for stort bilete

Det ekstisterer allerede en 300 kV sentralnettslinje i prosjektområdet, som vindparkene kan koble seg på. Det må bygges en trafostasjon for å mate kraften inn på eksisterende linje. 

 

Området for utbygging av vindkraft ligger i god avstand fra tettsteder og befolkningskonsestrasjoner. I tillegg blir områdene i dag lite benyttet i forbindelse med jakt og friluftsliv. Det er landbruk i området, og deler av prosjektområdene blir brukt som beite for sau. Avbøtende tiltak som ferist og gjerder, samt at internveier i vindparkene gjør områdene mer tilgjengelig for bøndene, gjør at det her ikke er konflikt. 

 

Konfliktnivået har generelt vært lavt. Kommunen har vært positiv til utbygging av de konsesjonsgitte parkene. En overvekt av planområdene ligger innenfor fylkesdelplanens ja-områder for vindkraft. Grunneiere har også vært positive til utbyggingen. 

 

Utbygging av vindkraft i Bjerkreim gir muligheter for verdiskapning og næringsutvikling. Kommunen vil få eiendomsskatt og det blir skapt arbeidsplasser både på kort og lang sikt. 

 

På disse sidene kan du finne informasjon om planene for utbygging av vindkraft. Du finner blant annet en oversikt over de ulike parkene, en beskrivelse av miljømessige og økonomiske konsekvenser og ringvirkninger samt informasjon om konsesjonsbehandling og elsertifikatmarkedet. 

 

Vannkraft

Bjerkreim kommune har flere småkraftverk i drift, og flere har også fått konsesjon. På disse sidene får du oversikt over eksisterende og planlagte verk, informasjon om konsesjonsprosessen og hva som er det beregnede potensialet for produksjon av vannkraft i Bjerkreim kommune. 

 

 

 

Publisert av Helene Døscher. Sist endra 13.11.2014 12:26
Fann du det du leitte etter?
Temaside (1)