Spillemidler

Penger - Klikk for stort bilete

 

Norsk Tipping - Klikk for stort bilete

Hva er spillemidler?


I Norge er spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet hjemlet i lov om pengespill m.v (pengespillloven) der det i §10, andre ledd heter:

”Overskuddet fra spillvirksomheten i selskapet og datterselskap fordeles først med 6,4 % til helse- og rehabiliteringsformål. Deretter fordeles resterende overskudd med 64 % til idrettsformål, 18 % til kulturformål og 18 % til samfunnsnyttige eller humanitære organisasjoner som ikke er tilknyttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Midlene fordeles nærmere av Kongen.”

Hvem kan søke om spillemidler til anlegg?

 1. Kommuner/fylkeskommuner, samt kommunale/fylkeskommunale foretak
 2. Idrettslag/organisasjonsledd i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF
 3. Idrettslag organisert under Samenes Idrettsforbund‐Norge (Sámiid Valáštallanlihttu‐Norga
 4. Studentsamskipnader
 5. Sammenslutninger organisert under Norges Jeger‐ og Fiskerforbund, Den Norske Turistforening, Norges Bilsportforbund og Det Frivillige Skyttervesen

Ordinære anlegg:

Men ordinære anlegg menes anlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet samt egenorganisert fysisk aktivitet. For at det skal være tilskudds berettiget må anlegget være åpent for allmenn idrettslig virksomhet (idrett og fysisk aktivitet for alle), og som ikke er underlagt fortjenestebaserte eierformer.

Nærmiljøanlegg:

Med nærmiljøanlegg menes utendørsanlegg for egenorganisert, fysisk aktivitet, beliggende i tilknytning til bo- og/eller aktivitetsområder.

Nærmiljøanlegget skal være fritt, allment tilgjengelig for egenorganisert, fysisk aktivitet, først og fremst for barn og ungdom (6-19 år), men også for lokalbefolkningen for øvrig. Nærmiljøanlegget kan unntaksvis brukes til organisert, idrettslig aktivitet, men egenorganisert, fysisk aktivitet skal ha førsteprioritet.

Det er kun eieren av anlegget som kan søke om tilskudd fra spillemidlene. I helt spesielle tilfeller kan departementet, etter forutgående skriftlig søknad, gi dispensasjon fra dette kravet.Bestemmelser om spillemidler

 

 

Krav som må være oppfylt ved søknad om spillemidler

 • Søker må opprette kontakt med kommunen anlegget skal ligge i.
 • Før det kan søkes om tilskudd til anlegg, må kommunen registrere anlegget i Anleggsregisteret.
 • Anlegget det søkes midler til må være del av en vedtatt kommunal plan som omfatter idrett og fysisk aktivitet.
 • Planene for anlegget det søkes om tilskudd til, må på forhånd være idrettsfunksjonelt godkjent av kommunen hvor anlegget skal ligge eller av departementet. Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning må foreligge før byggearbeidene igangsettes. ( se pkt. 2.5.1 og 2.5.2 i veilederen for nærmere informasjon.
 • For søknader om tilskudd til bygging og rehabilitering av ordinære anlegg for idrett og fysisk aktivitet, gjelder bestemmelsene i kap. 2 samt 4-9. Tilsvarende gjelder for nærmiljøanlegg der ikke annet er bestemt, se nærmere kap. 3.
 • For søknader fra sammenslutninger hvis vedtekter skal søkes forhåndsgodkjent av departementet, er det et vilkår for godkjenning av søknaden om tilskudd at vedtektene er forhåndsgodkjent.

Slik søker du

Mer informasjon og søknadsskjema finner du her.

Når søknaden er fullstendig utfylt inkludert aktuelle vedlegg, sendes søknaden automatisk til den kommunen som anlegget ligger i.  Søknadsfrist:  1. november
 

For ytterlig informasjon, kontakt kulturkontoret (se kontaktinformasjon i høyre kolonne).

Publisert av Tora-Britt Svela. Sist endra 15.10.2018
Fann du det du leitte etter?

Kontakt

Kommunalsjef for oppvekst og kultur
Tlf: 51 20 11 13
E-post  
Rådgiver kultur
Tlf: 51 20 11 14
E-post  
Artikkel med kontaktperson (1)