Psykisk helse- og rustjeneste

Psykisk helsetjeneste arbeider med oppgaver knyttet til psykisk helse og rus.

De har tilhold i Bjerkreim kommunehus. 

Psykisk helsetjeneste har ansatt to psykiatriske sykepleiere og en miljøarbeider.

 

 

Tjenester fra psykisk helse gis med hjemmel i Helse og omsorgsloven.

Det er et grunnleggende prinsipp at mennesker med psykiske vansker skal ha tjenester som er organisert og utformet etter det som ellers gjelder for offentlig tjenesteyting.

Det legges vekt på at hjelpen organiseres ut fra brukerens egne behov og initiativ.

Lavterkseltilbudet er derfor fortsatt prioritert. Man kan da ta direkte kontakt med tjenesten uten henvisning.

Psykisk helsetjeneste skal i særlig grad gi hjelp og støtte til barn, unge og deres familie der det er psykiske lidelser og psykososiale problemer. Målsettingen er å fremme selvstendighet og evne til å mestre eget liv.  Dette gjøres gjennom tverrfaglig samarbeid og brukermedvirkning.

Psykisk helsetjeneste samarbeider ofte med barnevern, helsesøster, fastlege og spesialisthelsetjenesten.

Psykisk helsetjeneste kan tilby samtaleterapi, veiledning og dagsenter. Psykisk helsetjeneste bidrar også ofte som koordinator mellom de ulike tjenestevnivåene.

 

Rusrelaterte vansker

I Bjerkreim kommune er det psykisk helsetjeneste som tilbyr tjenester til person med rusrelaterte vansker. Henvisning til spesialisthelsetjenesten går gjennom fastlegen din, men er ofte i et samarbeid med psykisk helsetjeneste. 

Pakkeforløp Psykisk helse og rus

Pakkeforløpene skal bidra til gode, koordinerte og sammenhengende tjenester til bruker. De skal sikre samhandling mellom bruker, ev. pårørende, fastlege, spesialisthelsetjenesten, kommunale helse- og omsorgstjenester og andre relevante aktører. 

De tre første pakkeforløpene lanseres i september 2018, og tas i bruk fra 1. januar 2019. Det er:

  • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, barn og unge
  • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne
  • Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Mer informasjon finnes på nettsiden til Helsedirektoratet – Pakkeforløp for psykisk helse og rus.

I vår kommune kan Psykisk helsetjeneste kontaktes for nærmere informasjon om pakkeforløpene for psykisk helse og rus. Kontaktperson: 

  • Navn: Bente Helen Aanestad
  • Tlf.: 51201117 / 40001117
  • Treffetid: 08 - 15

 

 

 

 

 

Publisert av Bjarne Tengesdal. Sist endra 30.01.2019
Fann du det du leitte etter?
Artikkel med kontaktperson (1)
Artikkel (1)