Psykisk helse- og rustjeneste

Psykisk helsetjeneste arbeider med oppgaver knyttet til psykisk helse og rus.

De har tilhold i Bjerkreim kommunehus. 

Psykisk helsetjeneste har ansatt to psykiatriske sykepleiere og en miljøarbeider.

Tjenester fra psykisk helse gis med hjemmel i Helse og omsorgsloven.

Det er et grunnleggende prinsipp at mennesker med psykiske vansker skal ha tjenester som er organisert og utformet etter det som ellers gjelder for offentlig tjenesteyting.

Det legges vekt på at hjelpen organiseres ut fra brukerens egne behov og initiativ.

Lavterkseltilbudet er derfor fortsatt prioritert. Man kan da ta direkte kontakt med tjenesten uten henvisning.

Psykisk helsetjeneste skal i særlig grad gi hjelp og støtte til barn, unge og deres familie der det er psykiske lidelser og psykososiale problemer. Målsettingen er å fremme selvstendighet og evne til å mestre eget liv.  Dette gjøres gjennom tverrfaglig samarbeid og brukermedvirkning.

Psykisk helsetjeneste samarbeider ofte med barnevern, helsesøster, fastlege og spesialisthelsetjenesten.

Psykisk helsetjeneste kan tilby samtaleterapi, veiledning og dagsenter. Psykisk helsetjeneste bidrar også ofte som koordinator mellom de ulike tjenestevnivåene.

I Bjerkreim kommune er det psykisk helsetjeneste som tilbyr tjenester til person med rusrelaterte vansker. Henvisning til spesialisthelsetjenesten går gjennom fastlegen din, men er ofte i et samarbeid med psykisk helsetjeneste. 

Publisert av Bjarne Tengesdal. Sist endra 10.01.2018
Fann du det du leitte etter?
Artikkel med kontaktperson (1)
Artikkel (1)