Informasjon om individuell plan

Ordningen med individuell plan er innført som et virkemiddel for å kunne bidra til et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud til tjenestemottakere med behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester.

  • Tjenestemottakere som har behov for sammensatte og koordinerte tjenester har rett til å få utarbeidet en overordnet individuell plan.

 

Det er en forutsetning at tjenestemottaker selv samtykker i utarbeidelsen, med mindre vedkommende er under tvunget psykisk helsevern. Planen skal tydeliggjøre ansvarsfordelingen mellom tjeneste­mottaker selv, pårørende, en koordinator og de ulike sam­arbeidende instanser. Den skal også bidra til styrking av brukermedvirkning, samarbeid og koordinering.

  • Kommunen har ansvaret for å igangsette arbeidet med individuell plan og koordinering av planen
  • Spesialisthelsetjenesten har plikt til å medvirke i arbeidet med individuell plan
  • Spesialisthelsetjenesten skal varsle kommunen når de ser at det er behov for å utarbeide en individuell plan som omfatter kommunale tjenester

Helsepersonelloven pålegger helsepersonell å melde fra til kommunen omtjenestemottakeres behov for individuell plan, og de skal medvirke i arbeide med planen.

  • Kommunen skal oppnevne en koordinator som har hovedansvar for nødvendig oppfølging, sikre samordning av tjenestetilbudet og framdrift av arbeidet med planen

 

Det overordnede ansvaret for arbeidet med individuell plan ligger hos  koordinerende enhet v/kommunalsjef  Øyvor Sønstabø

Denne enheten har ansvaret for å oppnevne koordinator.

Kontaktinformasjon Koordinerende enhet.

•Besøksadresse: Bjerkreim Kommunehus, Nesjane 1, 4389 VIKESÅ
•Postadresse: Bjerkreim kommune, Koordinerende enhet, Postboks 17, 4384 VIKESÅ
•Ansvarlig: Øyvor Sønstabø, telefon 51 20 11 00, oyvors@bjerkreim.kommune.no

Plikten til å utarbeide individuell plan må følges opp gjennom internkontroll i kommunene, og samarbeidet mellom tjenesteyterne og tjenestenivåene må fungere godt.

Andre planer som følger tjenestemottaker skal samordnes i individuell plan.

 

 

Publisert av Grethe Berntsen. Ansvarleg Øyvor Sønstabø. Sist endra 27.09.2018
Fann du det du leitte etter?