Reguleringsplaner

Illustrasjon plankart - Klikk for stort bilete

 

Reguleringsplaner utarbeides i form av områderegulering eller detaljregulering. 

Områderegulering (PBL § 12-2)

Områderegulering utarbeides av kommunen. Kommunen kan likevel overlate til andre myndigheter og private å utarbeide forslag til områderegulering. Detaljeringsgraden i planen bestemmes av kommunen.

 

Detaljregulering (PBL § 12-3)

Private, tiltakshavere, organisasjoner og andre myndigheter har rett til å fremme forslag til detaljregulering og til å få kommunens behandling av og standpunkt til reguleringsspørsmål som tas opp i det private forslaget. Private forslag bør innholdsmessig følge opp hovedtrekk og rammer i kommuneplanens arealdel og foreliggende områdereguleringer. Reguleringsplan skal utarbeides av fagkyndige.

Når forslagstiller er en annen en planmyndigheten selv (kommunen), skal planspørsmål legges fram for planmyndigheten i møte. Kommunen kan gi råd om hvordan planen bør utarbeides, og kan bistå i planarbeidet.

Planer som er fremmet med bakgrunn i private reguleringforslag er gyldige i 5 år, jf PBL § 12-4. Etter søknad fra tiltakshaver kan planvedtaket forlenges med inntil to år av gangen.

 

For informasjon om gebyr for behandling av forslag til reguleringsplaner vises det til egen temaside, se i høyremargen.

 

Innsyn i planregister

Det er tilrettelagt for innsyn i kommunens digitale planregister, se tjenesten planinnsyn arealplanar i høyremargen. Fra dette nettbaserte planregisteret kan en laste ned plandokumenter som f.eks. plankart, bestemmelser og planbeskrivelse - både for reguleringsplaner og for kommuneplanen.

 

Publisert av Anette Espedal. Sist endra 27.11.2015
Fann du det du leitte etter?

Kontakt

Ingeniør plan- og byggesak
Tlf: 51 20 11 69
E-post