Dokumentasjonskrav ved søknad om tillatelse til tiltak

` - Klikk for stort bilete`

Generelle krav til søknad og dokumentasjon er omhandlet i saksbehandlingsforskriften (SAK10) kapittel 5. Denne veilederen konkretiserer dokumentasjonskravet. Det anbefales å sende inn søknad gjennom ByggSøk som inneholder veiledning om dokumentasjonskrav.

Del 1 og del 2 i veiledningen omhandler en alminnelig søknad om tiltak i ett-trinn. Ønsker du bare å søke om rammetillatelse gjelder del 1. Del 3 omhandler søknader for noen spesielle tiltak med spesielle krav til dokumentasjon i tillegg til den alminnelige dokumentasjonen nevnt i del 1 og 2.

Dokumenter skal grupperes slik som angitt i søknadsskjema i rubrikken ”beskrivelse av vedlegg” og tydelig merkes A-1, A-2, B-1, B-2 osv. Behovet for dokumentasjon vil variere ut fra tiltakets art. Dersom det holdes forhåndskonferanse kan spesielle dokumentasjonskravet avtales nærmere. En del tiltak kan utføres av tiltakshaver selv uten krav om ansvar og kontroll, se pbl § 20-2.  I så fall trengs ikke dokumentasjon som nevnt i del 1, gruppe F og i del 2 nedenfor.

Nedlastbare søknadsblanketter kan også benyttes.

 

1.     SØKNAD OM RAMMETILLATELSE

Skjemaer (gruppe A)

 • Søknadsskjema Byggblankett 5174 og 5175 utførlig utfylt overalt hvor det er aktuelt og relevant, datert og signert av tiltakshaver og ansvarlig søker. Det skal være krysset av for riktig sakstype

 
Dispensasjoner (gruppe B)

 • Søknad om dispensasjon(er) skal avmerkes særskilt og avmerkes mht. til aktuelle bestemmelser i plan, lov- og regelverk (både på søknadsskjema og nabovarsel).
 • Følgebrev (II); grunngitt søknad om dispensasjon - med nærmere begrunnelse for hvorfor hensynet bak regelen som fravikes, ikke tilsidesettes vesentlig og hvorfor fordelene er klart større enn ulempene.

 
Nabovarsel, naboprotester (gruppe C)

 • Gjenpart av nabovarselskjema (Byggblankett 5155) utfylt, datert og signert av ansvarlig søker eller tiltakshaver  
 • Eventuelle naboprotester og merknader
 • Redegjørelse fra søker for hvordan naboprotestene er behandlet, om de er tatt hensyn til.

 
Kart, situasjonsplan m.v. (gruppe D)

 • Situasjonsplan må utarbeides i hensiktsmessig målestokk og med tiltaket tydelig inntegnet. 
 • Avstander til veg, vassdrag, nabogrenser og andre bygninger skal målsettes.
 • Planen må omfatte adkomstløsning og parkering.
 • Stikningsplan med koordinatopplysninger

 
Tegninger (Gruppe E)

 • Byggesøknad skal vedlegges fasade-, snitt- og plantegninger. Tegningene skal være målsatt samt vise tiltakes høydeplassering i terrenget. For eneboligtomter bør terrengprofilene vises helt ut til eiendomsgrensene.
 • Eventuell fotodokumentasjon (spesielt ved riving)
 • Eventuelle tegninger for tekniske innretninger

 
Redegjørelser/kart (Gruppe F)

I nødvendig gras gis skriftlige redegjørelser i følgebrev eller vedlegg:

 • Tiltakets bakgrunn, innhold og forutsetninger
 • Arkitektonisk utforming: valg av planløsninger, fasadeuttrykk (estetisk redegjørelse), volum- og masseoppbygging, konstruksjoner, materialbruk, fargesetting
 • Hvordan krav til universell utforming og tilgjengelighet er løst
 • Forhold som vedrører andre fagetater; evt. innhenting av uttalelser
 • Miljøforhold - trafikkstøy, grunnforhold, rasfare, flomfare
 • Eventuell tiltaksplan ved forurensning i grunnen
 • Eventuell aksept for byggeavstand nærmere eiendomsgrenser enn fastsatt i pbl § 29-4.
 • Eventuell dokumentert rett til privat vei ev. tinglysning av ny veirett
 • Eventuell dokumentert rett til ledninger over annen manns grunn
 • Eventuelt dokumenter kapasistet på felles private ledninger
 • Ved fellesledninger tinglysning av felles vedlikeholdsplikt

 

Ansvarsretter/gjennomføringsplan (Gruppe G)

Ved ett-trinnssøknad

 • Erklæring/søknad om ansvarsrett for hvert foretak, (byggblankett 5181 / evt.søknad er det ikke blankett for og må derfor skrives i brevs form)
 • Evt. søknad om ansvarsrett som selvbygger (byggblankett 5184)
 • Gjennomføringsplan med oppgave over ansvarlige foretak og angivelse av kontrollform. Angivelse av om samsvarserklæring foreligger for prosjektering og kontroll av prosjektering (Byggblankett 5185)

Ved to-trinns søknad:
Søknad om rammetillatelse

 • Gjennomføringsplan som angir fullstendig beskrivelse av fagområder, ansvarsområder og tiltaksklasser som tiltaket omfatter.

 

Boligspesifikasjon GAB (Gruppe H)

 • Forlanges ikke.

Forholdet til andre myndigheter (Gruppe I)

 • Oppgi hvilke andre myndigheter tiltaket er avklart i forhold til. Aktuelle myndigheter er oppgitt i SAK 10 § 6-2. Vedlegg kopi av eventuelle uttalelser.

 

 2.     SØKNAD OM IGANGSETTING

 

Skjemaer

 • Søknad om igangsettingstillatelse (Byggblankett 5151) utførlig utfylt overalt hvor det er aktuelt og relevant i forhold til tiltaket, datert og signert
 • Oppdatert gjennomføringsplan
 • Erklæring/søknad om ansvarsrett for hvert foretak, (byggblankett 5181 / evt.søknad er det ikke blankett for og må derfor skrives i brevs form)
 • Evt. søknad om ansvarsrett som selvbygger (byggblankett 5184)

Reviderte tegninger

 • Nye tegninger dersom endringer siden rammetillatelse
 • Ved søknadspliktige endringer i forhold til godkjent tiltak i rammetillatelsen må det søkes om endring. Benytt Byggblankett 5168 Søknad om endring av tillatelse med tilhørende vedlegg.

Dokumentasjon som skal foreligge i tiltaket.

 • Se SAK10 § 5-5
 • Husk: Avfallsplan i utfylt stand signert av utførende/søker og tiltakshaver (bare ved tiltak over 300 m² bruksareal, riving/rehab. over 100 m², eller hvis total avfallsmengde er over 10 tonn).  Evt. miljøsaneringsrapport ved rive-og rehab.arbeider.

 

 3.     SÆRSKILTE SØKNADSTYPER

 

Spesielt for bruksendringer

 • Ved bruksendringer må det redegjøres spesielt for endringens virkning for aktuelle forhold som trafikkforhold, parkering, antall arbeidsplasser, miljø- og nabokonsekvenser, nye installasjoner m.v.
 • Ajourførte, målriktige tegninger som viser dagens situasjon - før nye tiltak
 • Eventuelle fotografier, tilsvarende
 • Dersom det ikke skal foretas ombygging: Ansvarlig prosjekterende har ansvar for at lokalene er tilfredsstillende i forhold til den nye bruk, f.eks. brannsikring.

 

Spesielt for veianlegg
Med tanke på kommunal overtakelse av veianlegg utført av private, må det lages en avtale med kommunen om dette før tekniske planer utarbeides og opparbeidelse igangsettes.

Dersom Statens vegvesen er tiltakshaver for veianlegg, gjelder ikke dokumentasjonskravene for ansvar og kontroll.

Tegninger

 • Lengde- og tverrprofiler i målestokk 1:500
 • Eventuelle tegninger av bruer, kulverter/underganger, støttemurer, støyskjermer
 • Plan (én tegning) som viser planlagt belysning, beplanting og skilting (kan evt. utsettes til IG)
 • Eventuell slukplan
 • Eventuelle avvik fra Veinormalene må beskrives i redegjørelsen

Beskrivelse av anlegget og detaljtegninger ihht. Veinormalene, herunder beskrivelse av evt. avvik fra Veinormalene, skal sendes av søker direkte til Vei og trafikk.

 

Spesielt for VA-anlegg
Med tanke på kommunal overtakelse av VA-anlegg utført av private, må det lages en avtale med kommunen om dette før tekniske planer utarbeides og opparbeidelse igangsettes.

 • Plan og lengdeprofil, lengdemålestokk 1:1000, høydemålestokk 1:200
 • Grøftesnitt, ev. detaljtegninger av kum/konstruksjoner

 

Spesielt for skilt
Tegninger og kart/planer

 • Kart som viser plassering av skiltet.
 • Illustrasjon, ved fasadetegning eller fotomontasje, som viser skiltets plassering og utforming på fasaden. Illustrasjonen skal vise hele fasaden.
 • Eksisterende tegninger av fasaden eller foto. Dokumentasjonen skal vise hele fasaden.
 • Illustrasjon som viser natteffekt ved belysning av skilt.
 • Detaljbeskrivelse av skiltet (høyde, bredde, tykkelse, belysning, materialer, farger, etc…).

Skriftlige redegjørelser i følgebrev eller vedlegg:

 • Søknadsskjema, nabovarsel, ansvarsretter og gjennomføringsplan
 • Tiltakets bakgrunn, innhold og forutsetninger
 • Egen skiltplan for bygget
 • Kopi av nødvendig tillatelse fra annen myndighet, vegmyndighet etter veglovens § 33 og/eller naturvernmyndigheter etter naturvernlovens § 15.
Publisert av Anette Espedal. Sist endra 25.10.2016
Fann du det du leitte etter?