Dispensasjon fra arealplan eller bestemmelser

Dispensasjon - Klikk for stort bilete

Dispensasjon innebærer at bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven fravikes i en konkret sak. Bestemmelsen om dispensasjon er således en snever unntaksbestemmelse.
Dispensasjon kan være midlertidig eller varig.

Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra arealplan eller fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av Plan- og bygningsloven. Dispensasjon krever grunngitt søknad. Det foreligger ikke standardiserte skjema for søknad om dispensasjon. Før vedtak treffes skal naboer varsles om dispensasjonssøknaden og regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte berørt skal få mulighet til å uttale seg om saken.

 

Jamfør PBL § 19-2 kan dispensasjon ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.

 

Eksempler på dispensasjoner fra bestemmelser i pbl 2008 § 29-4;

  • bygge nærmere enn 4 meter fra nabogrense
  • bygge høyere enn 8- og 9-metersregelen

Eksempler på dispensasjoner fra plan;

  • overskridelse av tillatt grad av utnytting i kommuneplan/reguleringsplan (f.eks., høyere utnyttelse enn %-BYA=20%)
  • avvike regulert bygningsutforming i regulerings- eller bebyggelsesplan
  • fravike krav om utarbeiding av reguleringsplan
  • bygge utenfor regulerte byggelinjer eller byggegrenser

 

Hva kan det ikke dispenseres fra?
Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler, som krav om dispensasjonssøknad og bortfall av tillatelse. Kommunen bør ikke gi dispensasjon dersom statlige eller regional myndigheter har uttalt seg negativt.

 

Krav til søknaden (jf § 19-1)
Søknad om dispensasjon skal redegjøre for hvilke forhold søker / tiltakshaver anser som grunner til å fravike den aktuelle bestemmelsen i plan- og bygningsloven, planen, forskrift eller vedtekt. Det bør også klargjøres i hvilken grad hensynene bak bestemmelsen settes til side.

Søknaden må vedlegges situasjonskart, tegninger/skisser som knytter dispensasjonssøknaden til det konkrete tiltaket.

Unntaksvis kan det være hensiktsmessig å fremme en forutgående søknad om dispensasjon, eks. for å avklare endret bruk i strid med gjeldende arealformål (bruksendring). Som hovedregel kan det bare dispenseres til et konkret omsøkt byggetiltak.

 

Behandlingen i kommunen
Kommunen har myndighet til å dispensere fra bestemmelser i loven, forskrifter og planer gitt i medhold av loven. Skjønnsutøvelsen skal gjøres ut fra en konkret vurdering av momentene nedenfor (§19-2 annet ledd). Det skal ikke være kurant å fravike gjeldende planer som omhandler konkret forhold som har blitt til gjennom en omfattende beslutningsprosess og som er vedtatt av kommunens øverste folkevalgte organ (Kommunestyret). Dispensasjoner må heller ikke undergrave planene som informasjons- og beslutningsgrunnlag. Endringer av betydning i planer bør ikke skje som dispensasjoner, men behandles som planendringer.

Dispensasjonssaker behandles politisk av Formannskapet. Unntaksvis kan administrasjonen avgjøre en dispensasjonssøknad for bagatellmessige forhold.

 

Saksbehandlingsfrister
Ved søknad om dispensasjon gjelder ingen frister utover den generelle fristen i lovens § 21-4 om at søknader behandles snarest mulig når søknaden er fullstendig (jf også forvaltningsloven § 11a om at saker skal behandles uten ugrunnet opphold).

 

Det må foreligge ”klar overvekt av hensyn” (jf PBL § 19-2)
Hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra eller hensynene bak lovens formålsbestemmelse må ikke bli vesentlig tilsidesatt og fordelene med å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.

 

Adgangen til å sette dispensasjonsvilkår
Dispensasjon kan gis på vilkår, jf plan- og bygningsloven § 19-2 første ledd. Dispensasjonsvilkår må ha til formål å forebygge, reparere, dempe eller kompensere for negative følger av at regelverket eller planen fravikes.

 

Varigheten av dispensasjon
En dispensasjon gjelder alltid det konkrete tiltaket tillatelsen omfatter. Er tiltaket som er betinget av dispensasjonen ikke satt i gang senest 3 år etter at tillatelse er gitt, faller tillatelsen og dispensasjonen bort, jf lovens § 21-9. Det samme gjelder dersom tiltaket innstilles i mer enn 2 år. Ved brann, sammenrasing, forfall eller liknende omstendigheter, vil en eventuell gjenoppføring være avhengig av ny dispensasjon. I slike tilfeller foretas det en ny, selvstendig vurdering ut fra gjeldende regler og plansituasjon.

Midlertidig dispensasjon kan gis tidsbestemt eller for ubestemt tid, jf plan- og bygnings-loven § 19-3. Ved tidsfristens utløp eller ved kommunens pålegg om opphør, må tiltakshaver uten utgift for kommunen fjerne det utførte, eller opphøre med midlertidig tillatt bruk, eller oppfylle de krav det er gitt utsettelse med, og hvis det kreves, gjenopprette tidligere tilstand. Erklæring om dette kan kreves tinglyst på eiendommen.

 

Unntak fra tekniske krav plan- og bygningsloven § 31-2, siste ledd
Kommunen kan gi tillatelse til bruksendring, nødvendig ombygging og rehabilitering av eksisterende byggverk (dvs. uten dispensasjon):

  • når det ikke er mulig å tilpasse bygget til tekniske krav uten uforholdsmessige kostnader
  • dersom bruksendring eller ombygging er forsvarlig og nødvendig for å sikre hensiktsmessig bruk

Kommunen kan stille vilkår til tillatelsen.


 

Publisert av Anette Espedal. Sist endra 01.08.2014
Fann du det du leitte etter?

Kontakt

Ingeniør plan- og byggesak
Tlf: 51 20 11 69
E-post