Planer

 

jente som leser. Tegning. - Klikk for stort bilete

 

SKJERABERGET SITT PLANVERK:

 

Årsplanen. Den årsplanen som du finner som link til venstre på denne siden, vil alle barna få utlevert i papirutgave når barnehageåret starter. Bruk gjerne kalenderdelen som familiens planleggingskalender. Her på nettsidene vil du også finne kalenderdelen under "Hva skjer" på startsiden vår.

 

"Barnehagen skal utarbeide en årsplan. I tillegg skal det utarbeides planer for kortere og lengre tidsrom og for ulike barnegrupper etter behov. Årsplanen er et arbeidsredskap for barnehagepersonalet og dokumenterer barnehagens valg og begrunnelser. Årsplanen kan gi informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til myndighetsnivåene, barnehagens samarbeidsparter og andre interesserte." Rammeplanen del 7

 

 

HMS. Her vil dere finne en del rutiner for hva vil vil gjøre når forskjellige situasjoner oppstår.

 

"Forskriftens formål er å bidra til at miljøet i barnehager, skoler og andre virksomheter som nevnt i § 2 fremmer helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygger sykdom og skade."  Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.§1

 

 

__________________

 

FELLES PLANER:

 

Plan for overgang barnehage - skole. Den har vi felles med alle andre barnehage og skoler i Bjerkreim.

 

"Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for at barna kan få en trygg og god overgang fra barnehage til skole og eventuelt skolefritidsordning. Barnehagen og skolen bør utveksle kunnskap og informasjon som utgangspunkt for samarbeid om tilbudet til de eldste barna i barnehagen, deres overgang til og oppstart i skolen. Barnehagen må ha samtykke fra foreldrene for å dele opplysninger om enkeltbarn med skolen." Rammeplanen del 6.

 

 

Plan for psykososialt arbeid i barnehagene i Bjerkreim. Den har vi felles med Røysekatten og Storafjellet, og den henger tett sammen med kommunens manifest mot mobbing.

 

"Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes i barnehagen. Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing. Om et barn opplever krenkelser eller mobbing, må barnehagen håndtere, stoppe og følge opp dette." Rammeplanen del 1

 

 

Utviklingsplan oppvekst og kultur. Den har vi felles med skolene, barnehagene, kulturkontoret og flyktningetjenesten. Planen inneholder en overordnet strategi og målsetning for alle våre fagområder, og den strekker seg over 4 år.

Sist endra 26.06.2017
Fann du det du leitte etter?