Bjerkreim kommune

Samarbeid

Samarbeid

For å sikre samarbeid mellom barnehagen og hjemmene, skal vi ha samarbeidsutvalg og foreldreråd. Barnehageeier skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget. Dette er fastsatt i barnehagelovens §4. I tillegg har vi foreldremøter og foreldresamtaler. 

For å sikre tverrfaglig samarbeid, har barnehager og skoler i Bjerkreim hvert sitt utvidet ressursteam - URT. I tillegg legger helsestasjonen sine 2 og 4 års kontroller til barnehagen.

 
  • Foreldrerådet - består av alle foreldre/foresatte og det er opp til dem hva de vil bruker rådet til.  Hos oss fungerer det i praksis slik at det er foreldrerepresentantene til SU som leder foreldrerådet. Vanligvis møtes rådet en gang i året, og det er samme kveld som vi arrangerer høstens foreldremøte. Det finnes også et nasjonalt foreldreutvalg for foreldre med barn i barnehagen. Her er linken til deres side, og dette er temaplakatene (PDF, 482 kB)de har laget.

 

Samarbeidsutvalg
Representanter Sitter sitt andre år Sitter sitt første år Vara
Foreldre Iselin Helland Jensen / Kjell Sølve Helland Camilla Gjedrem Anett Løtoft
Ansatte Anne K. Furuseth Margunn Solheim Jorun I. Klungland

 

  • Foreldremøte - hver høst inviterer barnehagen til et møte på kveldstid, og hver vår inviterer foreldrene til et møte. Det har de siste årene vært et foredrag som foreldre fra alle tre barnehagene inviteres til

 

  • Foreldresamtaler - to ganger i året inviterer de pedagogiske lederne hver av foreldrene til en samtale om hvordan deres barn har det hos oss. 

 

  • URT - står for utvidet ressursteam. Vi møtes to ganger i året og her får vi nyttige råd og andre faglige synsvinkler på utfordringer vi har i barnehagen. Her møter vår kontaktperson hos pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), leder for barnevernet, helsesykepleier og familieveileder. Oppmeldinger til PPT skal drøftes i URT før de sendes. Da inviterer vi til et eget URT møte der foreldre og de fagpersonene som er relevante blir invitert. Foreldre er alltid velkomne til å be om å få drøfte egne utfordringer i et URT møte. Det er bare å ta kontakt.

 

  • 2 og 4 års kontroller - Helsesykepleier (før kalt helsesøster) inviterer til kontroll i barnehagen rundt den tiden barnet fyller 2 eller 4. Kontroll og samtale med foreldre gjennomføres, og så inviteres pedagogisk leder med inn i møtet. Foreldrene kjenner barnet sitt, helsesøster kjenner barnet fra kontrollene, og pedagogisk leder kjenner barnet fra barnehagen. Til sammen har de et vidt bilde av hvem barnet er, og kan oppdage og ta tak i utfordringer. Tidlig innsats har vist seg å ha stor effekt. Her er nettsiden til helsestasjonen i Bjerkreim.