Planer

Rammeplanens kapittel 4 starter slik:"Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal planlegges, dokumenteres og vurderes. Den enkelte barnehage står fritt til å velge metoder og omfang ut fra lokale forutsetninger og behov."

Plan for overgang barnehage - skole.

Den har vi felles med alle andre barnehage og skoler i Bjerkreim.

"Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til første klasse og eventuelt skolefritidsordning. Dette skal skje i nært samarbeid med barnets hjem. Planer for barns overgang fra barnehage til skole må være nedfelt i barnehagens årsplan." Rammeplanen 5.1

Plan for psykososialt arbeid i barnehagene i Bjerkreim.

Den har vi felles med Skjeraberget og Storafjellet, og den henger tett sammen med kommunens manifest mot mobbing.

"Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering." Barnehageloven §1

Fant du det du lette etter?