Spørsmål til ordfører

Utdrag fra reglement for folkevalgte organ og saksbehandling i folkevalgte organ (vedtatt 15.12.2020)

2.3. Spørsmål/interpellasjoner fra folkevalgte til ordføreren

Utenom sakene som er oppført i innkallingen til kommunestyret, kan medlemmer og varamedlemmer som regner med å delta i hele møtet, stille spørsmål eller interpellasjoner til ordføreren. Disse skal være skriftlige og være innlevert senest to virkedager før møtet. Vanligvis er det ordføreren som svarer på spørsmålet/interpellasjonen eller han kan utpeke andre til å gjøre det. Det må klargjøres fra den som spør om det er spørsmål eller interpellasjon.

Dersom problemstillingen gjelder prinsipielle forhold, er det en interpellasjon. Gjelder det konkrete forhold blir det regnet for å være et spørsmål. I tvilstilfeller avgjør ordføreren i samråd med medlemmet om førespørselen skal behandles som et spørsmål eller en interpellasjon.

2.3.1. Spørsmål

Ved behandling av spørsmål får spørsmålsstilleren og -svareren fem minutter taletid. De nevnte kan få ordet en gang til for å kommentere svaret eller stille tilleggsspørsmål og svare på dette. Ingen andre kan få ordet ved behandlingen av spørsmål.

Ordføreren sitt svar blir også gitt skriftlig til spørsmålsstilleren.

2.3.2. Interpellasjoner

Ved behandlingen av interpellasjon, kan interpellanten og ordføreren, eller den som svarer for ordføreren, få ordet to ganger. Andre kommunestyremedlemmer kan få ordet en gang. Taletiden for interpellantens første innlegg og den som gir svar er avgrenset til fem minutter. For det andre innlegget, og for de andre kommunestyremedlemmene er taletiden avgrenset til tre minutter.

Ved en interpellasjon kan det gjøres vedtak i saken.

Send spørsmål

Send spørsmålet ditt til Bjerkreim kommune, postboks 17, 4384 Vikeså, eller på e-post til postmottak@bjerkreim.kommune.no,
ev. direkte til ordfører, senest dagen før et kommunestyremøte. Du kan også levere det i ekspedisjonen på kommunehuset.

Torunn Gjedrem
Arkivansvarlig
E-post
Telefon 51 20 11 62

Åpningstider

Bjerkreim kommunehus

Man. - fre. kl. 08 - 15