Bjerkreim kommune

Viktig informasjon

Viktig informasjon

Her finner du informasjon om sesonginfluensa og Koronaviruset (Covid-19). 
Kontaktinfo finner du i høyre marg eller nederst på siden (mobil).
For mer informasjon om Koronaviruset, se helsenorge.no

AKTUELT

25.01.2022 Selvtesting for Korona - Corona Rapid antigentest

24.01.2022 Er hurtigtesten din positiv? Bruk sjølvregistrering!

17.01.2022 Vaksinasjonstilbud til barn og unge

14.01.2022 Barnehager og skoler på grønt nivå

14.01.2022 Smittestopp

14.01.2022 Influensavaksine

04.01.2022 COVID-vaksine: Timebestilling eller Drop-in

20.12.2021 Anbefalt oppfriskningsdose for ALLE over 18 år

14.12.2021 Koronarestriksjoner på kommunehuset

08.12.2021 Korona: Nye, nasjonale regler og anbefalinger

29.10.2021 Ved påvist COVID-smitte

22.08.2021 Barn med nyoppstått sjukdom skal vera heime

17.08.2021 Test av born - samtykke 

INFORMASJON

 

Testing

Hvem bør testes for koronavirus?

Ta Helsenorges koronasjekk for å finne ut om du bør testes. Korona-testing er gratis.

Følgende bør testes: 

 • Alle med akutt luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19
 • Alle som har vært utsatt for smitte med covid-19, enten som nærkontakt eller etter reise i land eller region med høy forekomst de siste 10 dagene.*
 • Personell på sykehjem**
 • Andre grupper etter vurdering av lege.
 • Alle som selv mistenker at de er smittet av covid-19, bør få anledning til å teste seg.

*Barn har en mindre rolle i smittespredning av Covid-19 enn voksne, og testing av barn uten symptomer i barneskole- og barnehagealder vil derfor være av mindre betydning. Test kan likevel gjennomføres i forbindelse med smittesporing i samråd med foreldre/foresatte

**Personell ved sykehjem skal alltid ha lav terskel for å teste seg etter kriterium 1 og etter kriterium 2. I kommuner eller bydeler med svært høy smittespredning, anbefaler vi forutsatt tilstrekkelig testkapasitet, at sykehjemmene tilbyr regelmessig screening av personellet før oppstart og deretter hver uke, slik at smitte fanges opp tidlig. Tilsvarende anbefales test før oppstart og etter 7 dager  for personell som har vært  i område med svært høy smittespredning de siste 10 dagene. Personellet kan arbeide mens de venter på prøvesvaret.

Ved test av personer som ikke har symptomer og ikke er smitteeksponerte, bør positiv test bekreftes av ny test.

Har du behov for hurtigtest/selvtest?

Korona antigen hurtigtester til selvtesting er gratis tilgjengelig i inngangspartiet utenfor legekontoret.
Ved behov for fire eller flere tester kan du få 5-pakninger på legekontoret, kl. 08.00 - 16.00.

Vi minner om å ikke gå inn på legekontoret ved mistanke / symptomer for smittsomme luftveissykdommer uten at dette er avklart på forhånd.

Ved behov for selvtester i helg eller utenom åpningstid på legekontoret, deles disse ut på omsorgssenteret. Testene på omsorgssenteret står i en eske i mellomgangen ved hovedinngangen. Vi ber om at den enkelte ikke tar med seg flere tester enn en har behov for.

Ved positiv selvtesting; ta umiddelbar kontakt med kommunens koronatelefon 404 44 960 for å få bekreftet resultat med PCR-test.

Corona Rapid antigentest

Korona antigen rapid tests for self-testing are available free of charge in the entrance-hall  to the medical office (Bjerkreim legekontor, Vikesågata 57A, Vikeså), 08.00 - 16.00.

In  the weekend these tests are available at the care center (Bjerkreim omssorgssenter, Vikesågata 16, Vikeså).

In case of positive self-testing contact the municipality's corona telephone immediately to confirm the result with a PCR test, tlf. 404 44 960.

Hvor kan jeg bli testet?

Testing for COVID-19 blir gjort ved Bjerkreim Legekontor i Vikesågata 57 A, Vikeså.
Alle pasienter med akutte luftveissymptomer, eller som ønsker test for COVID-19, skal på forhånd ringe legekontoret på 51 20 43 30. En trenger ikke henvisning fra fastlege. Du som skal teste deg må ta kontakt med legekontoret pr. telefon eller SMS på forhånd, helst før kl. 11 samme dag. Tidspunkt for testing er fra kl. 12.45 alle hverdager, og kl. 10.00 i helger og på helligdager.

Nærmere informasjon om fremmøte finnes på www.bjerkreimlegekontor.no
Dersom det er behov for ev. testing i helg, ta kontakt på Koronatelefonen 404 44 960 før kl. 11.00.  
Helsepersonell ansatt i Bjerkreim kommune, med behov for ev. testing i helg, bes å ta kontakt med nærmeste leder.

Husk legitimasjon!

NB: Ingen personer med luftveissymptom skal gå inn på legekontoret eller venterommet uten etter avtale med personale på legekontoret.

Prøvesvar

Du får prøvesvar på din covid-19 test her på helsenorge.no så snart testprøven er analysert og besvart (normalt en til to dager etter at du har tatt test). Prøvesvar fra alle laboratorier i Norge vil være tilgjengelig.

Ved negativt prøvesvar kan du gå tilbake til jobb/skole når du er i god allmenntilstand (det vil si at du føler deg frisk og feberfri), selv om du fortsatt har enkelte symptomer på luftveisinfeksjon.

Dersom du er i karantene, må du fullføre denne selv om du tester negativt.

Dersom du tester positivt, blir du oppringt av kommunen og du blir satt i isolasjon. Kommunen setter i gang smittesporing, og blir bedt om å opplyse om hvem som er dine nærkontakter de siste 48 timene. Kommunen gir beskjed til nærkontaktene dine om at de må i karantene.

Isolasjon

Du skal isoleres dersom du har fått påvist covid-19 eller er i smittekarantene og utvikler symptomer.

Se regler og anbefalinger på Helse Norge.

Folkehelseinstituttet (FHI) gir informasjon om kriteriene for opphevelse av isolasjon.

Smittesporing

Smittesporing er en omfattende jobb for kommunene. Det er derfor anbefalt å begrense og ha oversikt over hvem som er nærkontaktene dine.

Se regler og anbefalinger på Helse Norge.

Skal du på en sosial samling er det viktig å være oppdatert på råd og regler til arrangement.

Smittevernansvarlige i Bjerkreim kommune

Kommuneoverlege/smittevernlege:

Karantene

Hvordan gjennomføre smittekarantene

Se regler og anbefalinger på Helse Norge.

Husstandsmedlemmer til en person i karantene

Dersom du bor sammen med en person som er i karantene, følger du rådene som gjelder for den generelle befolkningen. Du bør holde god avstand til voksne personer som er i karantene. Utvikler den du bor med symptomer mens vedkommende er i karantene, skal du også i karantene.

Dersom du får symptomer på covid-19 når du er i karantene

Dersom du er i smittekarantene og får symptomer, skal du behandles som sannsynlig covid-19. Det betyr at du testes og settes i isolasjon, frem til prøvesvar foreligger. Husstandsmedlemmene dine skal samtidig holde seg i karantene.

Ved negativ test skal du fortsatt være i karantene den resterende tiden.

Har du fortsatt symptomer etter at karantenetiden er over, skal du holde deg hjemme til du er i god allmenntilstand (det vil si at du føler deg frisk og er feberfri), selv om du fortsatt har enkelte symptomer etter luftveisinfeksjon.

Blir jeg sykmeldt hvis jeg må være hjemme?

Du har rett til sykmelding hvis en lege vurderer at du må holdes hjemme fordi du er smittet, antatt smittet av koronaviruset eller pålagt karantene. Egenmelding skal alltid vurderes før sykemelding.

NAV kan godta sykmelding uten personlig undersøkelse når det gjelder smittsom sykdom av betydning for folkehelsen. Les mer på NAV sine nettsider.

Lokale råd og anbefalinger

Bjerkreim kommune følger anbefalinger fra FHI

 

Barnehage og skole

Nivåinndeling av smitteverntiltak (trafikklysmodell)

Hentet fra Helsedirektoratet

Det er nødvendig å tilpasse smitteverntiltakene til den lokale situasjonen både med hensyn til smitte og utbruddshåndtering i en helhet. Dette gjøres for barnehager og skoler ved å nivåinndele tiltakene i en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå. Tiltakene varierer fra vanlig organisering av barnehagehverdag og lek (grønt nivå), til mer omfattende tiltak med små, faste grupper av barn og ansatte (rødt nivå). Forskjellene på de tre nivåene gjelder særlig tiltakene for å redusere kontakt mellom personer.

Kommunehelsetjenesten har smittevernkompetanse og kan konsulteres ved spørsmål om organisering og tilrettelegging lokalt. Det er smittevernmyndighetene som beslutter hvilket nivå tiltakene skal legges på i henhold til trafikklysmodellen. Det er foreløpig ikke åpnet for lokale nedjusteringer fra det nasjonale tiltaksnivået.  

Trafikklysmodell for barnehage

Trafikklysmodell for barneskolen

Trafikklysmodell for ungdomsskolen

Smittevernplan gult nivå skulane i Bjerkreim

Fritid

Generelle råd

Den generelle anbefalingen for hele landet nå er at vi i private hjem, hager og hytter ikke bør ha mer enn fem gjester i tillegg til de vi bor sammen med. Denne begrensningen gjelder imidlertid ikke for barnehage- eller barneskolekohorter.

Lek og samvær på fritiden

Det er viktig at vi fortsatt følger smittevernrådene og reduserer antall personer som vi er nært sammen med på fritiden. Det er av stor betydning at både barn, unge og voksne begrenser antall personer vi har tett kontakt med.

Barna bør i hovedsak være sammen med de samme barna som de er i kohort (gruppe) med i barnehagen, på skolen eller i organiserte fritidsaktiviteter. Det er fornuftig å begrense antall fritidsaktiviteter dersom det innebærer deltakelse i mange ulike grupper. Begrens lek med mange andre barn enn disse. Samvær med barn utenom disse gruppene bør være barn fra eget lokalmiljø.

Det er ikke nødvendig at barn som leker sammen får beskjed om å holde avstand. Det samme gjelder for barn som er sammen på barneskolen og i idrett, eller andre som regnes som barnets nære venner. Barn bør holde avstand til andre som ikke er i disse gruppene.

Ungdom kan også ha noen få venner/kontakter som de ikke behøver å holde avstand til, som regnes som deres nære kontakter. Denne kretsen bør ikke bli for stor, og til andre bør de holde minst én meters avstand. Det betyr også at man fortsatt skal unngå klemmer og håndhilsing.

Søsken kan omgås som normalt, dette gjelder også barn fra skilte familier som har flere hjem.

For lek og samvær har vi følgende anbefalinger:

 • Det er bedre å leke ute enn inne.
 • Lekeplasser med mange barn samtidig bør unngås.
 • Vask hender ofte, både før og etter lek, og ha god hostehygiene.
 • Håndhilsing, klemming og annen fysisk kontakt bør unngås.
 • Barn og unge med symptomer på luftveisinfeksjon holdes hjemme og bør ikke være sammen med andre barn og ungdommer utenfor familien. Dette gjelder også ved milde symptomer.
 • For barn med skilte foreldre bør det tilstrebes at barnet kan være i ett av hjemmene til barnet er symptomfri, og foreldre oppfordres til å samarbeide slik at smittevernrådene blir fulgt.
 • Barn og ungdom som er i hjemmeisolasjon eller hjemmekarantene skal ikke omgås barn og ungdom utenfor husstanden.

Idrett og andre organiserte fritidsaktiviteter

Se smittevernveileder for idrett om hvordan man gjennomfører idrettsarrangementer eller treninger, og praktiserer smittevern i garderober.

Arrangement i Bjerkreim

Til alle forsamlingshus og utleielokaler i Bjerkreim

For å unngå smitte er det heilt nødvendig at alle arrangement følger smittevernreglane:

 • ingen sjuke deltar
 • det skal vera mogleg å halda ein meter avstand
 • ansvarleg arrangør skal laga liste over deltakarar og sjå til at regelverket blir fulgt

Regelverket finst her: Arrangementer, samlinger og aktiviteter - FHI

Utleigar sitt ansvar

Det er viktig at utleigar veit kven som er ansvarleg for kvart einskild arrangement, før arrangementet blir gjennomført. 

Frivillig rapportering til kommunen

For at kommunen lettare skal ha oversikt over arrangementa og ved behov gjennomføre kontrollar på ein smidig måte, ber me om at arrangørane frivillig melder inn arrangement på e-post til postmottak@bjerkreim.kommune.no

Følgjande informasjon er nyttig:
Ansvarleg arrangør, type arrangement, stad, tidsrom, omtrentleg forventa antal deltakarar.

Mvh
Knut Vassbø
Smittevernlege

 

Risikogrupper

Folkehelseinstitettet sine sider om risikogrupper

Generelle råd til personar i risikogrupper og deira pårørande

Sørg for at du har nødvendige medisinar tilgjengelege. Hald fram med fast medisinering, og gjer endringar berre i samråd med legen din.

 • Dersom du har avtalt helsekontrollar og undersøkingar bør du halde fast ved desse, så lenge du ikkje får anna beskjed frå behandlaren din. Kontakt behandlaren din om du er i tvil.
 • Hugs god hand- og hostehygiene. Dette gjeld også for dei du bur saman med og dei som er på besøk. Vask regelmessig i heimen, særleg flater du tek på ofte.
 • Unngå handhelsing, kyssing og klemming med personar som ikkje er dine næraste.
 • Hald avstand til andre, både på jobb, ute og andre stadar du held til.
 • Det er fint å halde seg i form ved å gå tur, men vel stadar der det ikkje er trengsel.
 • Unngå samvær med personar som har symptom på luftvegssjukdom.
 • Avgrens bruk av offentleg transport dersom det er mogleg, særleg i rushtida.

Generelle råd til pårørande

Generelle råd til dei som er pårørande til personar i risikogrupper:

 • Hald kontakt med personar i risikogruppene.
 • Følg gjeldande råd om hygiene og andre tiltak for å redusere risiko for å bli smitta.
 • Ikkje besøk personar i risikogruppene dersom du har symptom på luftvegsinfeksjon, eller ikkje føler deg heilt frisk.
 • Tilby å hjelpe med nødvendige ærend.
 • Dersom du bur saman med personar i risikogruppene og får symptom på luftvegsinfeksjon eller ikkje føler deg frisk, skal du avgrense samværet. Vi tilrår, om mogleg, å opphalde seg og sove i separate rom og bruke separate bad/toalett. Dersom det ikkje er mogleg, er det viktig å halde avstand og ha kvar sine handkle og eigne baderomsartiklar på bad/toalett.

Kva gjer du dersom du blir sjuk?

Ta tidleg kontakt med helsevesenet dersom du føler deg sjuk og trur at du kan vere smitta med det nye koronaviruset. Dersom du får symptom som feber og hoste, blir kortpusta og har nedsett allmenntilstand, skal du ta kontakt med den lokale helsetenesta for testing.

Dersom du utviklar andre akutte symptom som du elles ville kontakta legehjelp for, er det viktig at du kontaktar helsevesenet, uavhengig av om du kan vere smitta eller ikkje.

Brukere

Generelle råd til personar i risikogrupper og deira pårørande

Sørg for at du har nødvendige medisinar tilgjengelege. Hald fram med fast medisinering, og gjer endringar berre i samråd med legen din.

 • Dersom du har avtalt helsekontrollar og undersøkingar bør du halde fast ved desse, så lenge du ikkje får anna beskjed frå behandlaren din. Kontakt behandlaren din om du er i tvil.
 • Hugs god hand- og hostehygiene. Dette gjeld også for dei du bur saman med og dei som er på besøk. Vask regelmessig i heimen, særleg flater du tek på ofte.
 • Unngå handhelsing, kyssing og klemming med personar som ikkje er dine næraste.
 • Hald avstand til andre, både på jobb, ute og andre stadar du held til.
 • Det er fint å halde seg i form ved å gå tur, men vel stadar der det ikkje er trengsel.
 • Unngå samvær med personar som har symptom på luftvegssjukdom.
 • Avgrens bruk av offentleg transport dersom det er mogleg, særleg i rushtida.

Generelle råd til pårørande

Generelle råd til dei som er pårørande til personar i risikogrupper:

 • Hald kontakt med personar i risikogruppene.
 • Følg gjeldande råd om hygiene og andre tiltak for å redusere risiko for å bli smitta.
 • Ikkje besøk personar i risikogruppene dersom du har symptom på luftvegsinfeksjon, eller ikkje føler deg heilt frisk.
 • Tilby å hjelpe med nødvendige ærend.
 • Dersom du bur saman med personar i risikogruppene og får symptom på luftvegsinfeksjon eller ikkje føler deg frisk, skal du avgrense samværet. Vi tilrår, om mogleg, å opphalde seg og sove i separate rom og bruke separate bad/toalett. Dersom det ikkje er mogleg, er det viktig å halde avstand og ha kvar sine handkle og eigne baderomsartiklar på bad/toalett.
Besøksrutiner på Bjerkreim omsorgssenter

Rutine for besøk av pårørende ved omsorgssenteret (PDF, 778 kB) (PDF, 779 kB)

Rutine for utebesøk for beboere ved omsorgssenteret (PDF, 620 kB)

Merk: 
Dersom du som pårørende har vært på ferie/reise utenfor Norge, må du utsette besøket til 10 dager etter hjemkomst. 
Dersom du har symptomer på luftveisinfeksjoner, ber vi deg utsette besøket til du er helt frisk.
Er du usikker eller har spørsmål, ta kontakt med omsorgssenteret på tlf. 51 45 93 60. 

 

Helsestasjonen

Tiltak på grunn av korona epidemien

 • Alle må være friske og ikke i karantene  for å komme på helsestasjonen.

 • Kom til avtalt tid, ikke før.

 • Hold 1 meters avstand inne i lokalet.

 • Vask hendene når du kommer og når du går.

 • Kun en foresatt følger barnet til helsestasjonen. Søsken kan ikke være med.  

Ved bekymring gjeldende barns sykdom- ta kontakt med fastlege eller legevakt.
Ved bekymring gjeldende koronavirus henviser vi til FHI.

 

Psykisk helse

Psykisk helse har åpent for avtalte timer. 

Dersom du har symptomer på sykdom ber vi deg om å ta kontakt med ansatte i psykisk helse FØR du møter til avtalt time.
Tlf. 51 20 11 16,  40 00 11 16 eller 40 00 11 17

Barnevern

Korona-informasjon fra barneverntjenesten

Covid-19 har endret hverdagen til mange barn i Norge. Barn og unge er hjemme fra skolen og mange voksne har hjemmekontor. Noen familier er i karantene, andre er redd for å bli smittet, og i media rapporteres om mange konsekvenser av pandemien. For barn og unge kan dette være skremmende, og de voksne kan bli usikre på hvordan de best kan snakke med barna. Noen barn kan da oppleve at det er vanskelig å oppnå kontakt med trygge voksne. Barn skal vite at de ikke trenger være alene, og at det er noen der som bryr seg.

Barneverntjenesten har åpent og har veiledning/tiltak pr. telefon og andre løsninger selv om vi nå i utgangspunktet ikke tar imot besøk på kontoret. Det gjøres vurderinger for hvert enkelt barn og familie angående dette.  

Vi har samtaler med alle barn som ønsker det. Ta gjerne kontakt for spørsmål eller drøftinger.
Utenom åpningstid kan du kontakte barnevernvakten som er døgnåpen på telefon 400 34 573.
Alarmtelefonen for barn og unge har også døgnåpent disse tider, tlf 116 111 eller sms 4171 6111.

Her er noen linker:

bufdir.no/Foreldrehverdag/trygge_rad_til_foreldre_i_korona_hverdagen/

barneombudet.no - hvem kan jeg snakke med om korona?

ung.no  offentlig og kvalitetssikret informasjon til ungdom.

Ansatte

Råd til helsepersonell vedr. utenlandsreiser og kontakt til nærstående som kommer på besøk til Norge 

Selv om det er nå åpnet for reiser til utlandet, er det fortsatt viktig å vurdere risiko for smittespredning og være bevisst sitt ansvar.

Det er viktig å merke seg at reiseråd, restriksjoner og karanteneregler justeres fortløpende ift smittesituasjonen.

Helsepersonell som reiser til utlandet oppfordres til å informere sin nærmeste leder om reiseplaner og gjennomførte reiser.
Arbeidsgiver har et ansvar for  å redusere smitterisiko spesielt med tanke på risikogrupper. Hver ansatt må selv utvise nødvendig aktsomhet.

Vi ber alle ansatte å ta kontakt med sin nærmeste leder ved spørsmål rundt dette.

 

Legevakt
Telefon 116117
Nasjonal Korona-telefon
Telefon 81 55 50 15

Dersom du har generelle spørsmål ang. Korona, ring 815 55 015. 

Do you have any questions about COVID-19?
The Directorate of Health's helpline is available in English call 815 55 015, press # 9 + 1

Lokal Korona-telefon
Mobil 404 44 960

Dersom du har spørsmål som gjelder forhold lokalt i Bjerkreim, kan du ringe dette nummeret.

Åpen kl. 08.00 - 18.00 alle dager.

Vakttelefon smittesporing
Mobil 404 44 961

Vakt for smittesporing kl. 08.00 - 18.00 alle dager.

Bjerkreim legekontor
Telefon 51 20 43 30
Smittevernlege
Telefon 51 20 43 30