Løns- og personalavdelinga

Tenester/oppgåver

Interne tenester:

  • Personal
  • Løn
  • Opplæring
  • Beredskap

Målsetjinga for avdelinga er å ha nok kvalifisert personell til å løysa dei oppgåvene som skal utførast overfor innbyggjarane i kommunen. Dei tilsette skal ha den kunnskapen, dei haldningane og motivasjonen som er nødvendig for å gjera ein god jobb. Det skal også bli gitt høve til personleg og fagleg utvikling.

 

Leiarane i kommunen har blitt einige om at vi skal satsa på følgjande verdiar i vår organisasjon:

  • Tillit
  • Omsorg
  • Lojalitet
  • Kreativitet
  • Ansvar

Leiar:

For tida er rådmann Ørjan Daltveit leiar for personalavd.

2 stillingar sorterer inn under avdelinga.

Publisert av Tora-Britt Svela. Sist endra 21.12.2017
Fann du det du leitte etter?