Bjerkreim kommune

Viktig informasjon om koronaviruset

Innsynsrett i offentlige dokumenter

Innsynsrett i offentlige dokumenter

Generell info

Den offentlige postlista (postjournalen) for Bjerkreim kommune blir publisert 3 - 4 ukedager etter journalføring i kommunens sak/arkivsystem.

Postjournalen som blir lagt ut på kommunens nettside, inneholder inngående og utgående dokumenter i saksarkivet og gards- og bruksnummerarkivet.

Postjournalen blir lagt ut etter at opplysningene i journalen er kvalitetssikret i forhold til personvern og prinsippet om offentlig innsyn.  Saker og dokumenter som er unntatt offentlig innsyn, er merket med unntakshjemmel.

Offentlig journal for personal-, elev-, barnehagearkiv o.l. blir ikke lagt ut på nett.

Innsynsrett

Du har rett til å kreve innsyn i offentlige dokumenter, journaler og lignende register.
Alle saksdokumenter i kommunen er offentlige dersom det ikke er gjort unntak med hjemmel i lov.  Selv om et dokument kan unntas fra offentlighet, skal kommunen vurdere om dokumentet likevel bør kunne gjøres kjent, helt eller delvis (merinnsyn).

Innsynsretten gjelder for alle.  Det er ikke noe krav at den som krever innsyn må ha saklig interesse.
Krever du innsyn i saksdokumenter, må kravet gjelde en bestemt sak, eller i rimelig utstrekning saker av en bestemt art.

Behandlingstid

Krav om innsyn skal avgjøres så raskt som mulig.  Det betyr vanligvis samme dag eller innen 1 - 3 arbeidsdager.  Dersom du ikke har mottatt svar innen 5 arbeidsdager fra kommunen mottok kravet ditt, blir det å regne som et avslag.

Klagerett

Dersom innsynskravet ditt blir avslått, skal kommunen vise til den lovbestemmelsen som er grunnlag for avslaget.  Kommunen skal også opplyse om klagerett og klagefrist.  Fylkesmannen er klageinstans, men klagen skal sendes til kommunen.
Du har også klagerett hvis du ikke har fått svar innen fem arbeidsdager etter at kommunen har mottatt kravet.  Dette regnes da som et avslag.

Lov og regelverk

Arkivlova

Offentleglova

Offentlegforskrifta

Åpningstider

Bjerkreim kommunehus

Man. - fre. kl. 08 - 15