Oppstartsvarsel, reguleringsplan for Vikesågata 3

planomraade_vikesaagata_3.jpg - Klikk for stort bilete  

På vegne av H. Dykesteen melder Arkitektkontoret Kristiansen & Selmer-Olsen AS om reguleringsplanarbeid for Vikesågata 3, gnr 32, bnr 21, se planavgrensing på bildet over.

Formål med planen
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for sentrumsfunksjoner i tråd med kommuneplanen, herunder tjenesteyting, kontor, forretning, bevertning, næring og bolig. Kommuneplanen angir området som sentrumsformål, grønnstruktur og hensynssone flom. Planlagte tiltak vil være i tråd med overordnet plan.

Beskrivelse av tiltaket

I planprosessen vil det bli sett på fremtidig utnyttelse og bruk av eiendom 32/21. Sentrumsformålet i kommuneplanen videreføres, men planen vil vise en differensiert arealbruk. Kjøreatkomst til området er i dag fra fylkesvei 503 i 2 separate avkjørsler, som videreføres i planen. Deler av området er utsatt for flom, forholdet avklares i planen.

Angående krav til konsekvenutredning
Det er vurdert at detaljreguleringen ikke utløser krav om konsekvensutredning.

Kontaktinformasjon
Eventuelle kommentarer eller merknader til planarbeidet kan rettes skriftlig til:
Kristiansen & Selmer-Olsen AS Sivilarkitekter, Strandgaten 32, 4400 Flekkefjord eller på
e-post: flekkefjord@arkkso.no.

Kopi av innspill sendes Bjerkreim kommune, Pb 17, 4389 Vikeså, eller e-post:
postmottak@bjerkreim.kommune.no.

Høringsfrist
Frist for innspill er 1.5.2017.

Det gjøres oppmerksom på at det ikke vil bli sendt eget foreløpig svar til mottatte merknader/innspill. Innkomne merknader vil bli referert og kommentert i planforslaget.

Det blir også anledning senere i planprosessen til å komme med innpill. Når det er utarbeidet et konkret forslag til plan for området, vil dette bli lagt ut til offentlig ettersyn. De som mener å være berørt av tiltaket som planlegges vil også da ha mulighet til å si sin mening om planen.

 

Publisert av Anette Espedal. Sist endra 27.03.2017
Fann du det du leitte etter?
Artikkel (1)