Beredskap og tryggleik

Skadet person på båre. Foto - Klikk for stort bilete

 

Beredskap og trygghet

Kommunens overordnede beredskapsarbeid reguleres av sivilbeskyttelsesloven av 25. juni 2010. I tillegg stilles det beredskapskrav i flere lover rettet mot kommunale tjenester.

 

Beredskapsledelse

Bjerkreim kommunes beredskapsledelse består av 6 ledere fra kommunens politiske og administrative toppledelse. Ordfører og rådmann inngår i beredskapsledelsen. Operativ leder er rådmannen. Beredskapsledelsen samles ved større hendelser som ikke kan løses i den ordinære driftsorganisasjonen eller hendelser som krever koordinering og nødvendige avklaringer fra overordnet hold. Beredskapsledelsen har fullmakt til å iverksette nødvendige tiltak i krisesituasjoner.

Informasjon og varsling

Kommunens nettside vil være en viktig informasjonskanal hvis det skulle oppstå en krise i Bjerkreim kommune.  I en akuttsituasjon vil politiet være en vesentlig og viktig aktør når det gjelder innholdet i den informasjonen som skal gis ut.

I tillegg til vår hjemmeside, vil Bjerkreim kommune varsle gjennom flere kanaler der det er formålstjenlig å informere.  Det kan være innbyggervarsling via SMS og/eller talemelding til fasttelefon, kommunens offisielle Facebook-side, m.m.

 

Kriseteam

Bjerkreim kommune har et kommunalt kriseteam bestående av 6 personer med ulik fagbakgrunn (helse, psykiatri, barnevern, skole og prest). Kriseteamet sin oppgave er å sørge for at innbyggere eller personer som oppholder seg i Bjerkreim kommune får nødvendig oppfølging og hjelp i krisesituasjoner. Kriseteamet kalles ut av beredskapsledelse, legevakt, politi eller beslutter selv å iverksette tiltak.

 

Brann- og redningsberedskap

Bjerkreim kommune har felles brann- og redningsvesen med Eigersund kommune. Brannmannskapene i Bjerkreim er ansatt i Eigersund kommune. Brannstasjonen i Egersund er døgnbemannet. Brannstasjonen på Vikeså bemannes av deltidsansatte brannmannskaper som varsles med personsøker/mobiltelefon. Ved hendelser i Bjerkreim rykkes det normalt ut fra både Egersund og Vikeså.

Brann- og redningsvesenet rykker ut ved brann, trafikkuhell, ulykker, redning på sjø og vatn, oljesøl og andre akutte samfunnsoppgaver. Målsettingen er å sikre mennesker, dyr, miljø og materielle verdier.

 

Legevakt

I Bjerkreim er legevakt på dagtid (0800-1600) lagt til legekontoret på Vikeså. Bjerkreim har felles legevakt med Eigersund og Sokndal lokalisert til Egersund sykehus på kveld, natt og helg.

 

Akutt-teamet

Omsorgstjenesten i Bjerkreim har etterutdannet 18 sykepleiere i akuttsykepleie / avansert HLR. Disse sykepleierne utgjør «Akutt-teamet i Bjerkreim». Ved akutte hendelser mottar ansvarlig sykepleier oppkall fra AMK via nødnettet samtidig med andre nødetater. Deltager(e) fra teamet rykker ut og iverksetter tiltak  fram til andre nødetater ankommer.
Akutt-teamet er en tilleggsfunksjon. Den erstatter ikke ambulansetjenesten eller andre nødetater. Det vil være dager eller tidspunkt på døgnet hvor det ikke er deltagere fra akutt-teamet på jobb. I slike tilfeller meldes det fra om dette ved oppkall.

Publisert av Tora-Britt Svela. Ansvarleg Rådmann Ørjan Daltveit. Sist endra 04.08.2017
Fann du det du leitte etter?
Temaside (1)