Pasientrettar

Pasientrettigheter - Klikk for stort bilete

 

 

Pasientens rettigheter ivaretas av Pasientrettighetsloven. Lovens formål er å bidra til å sikre befolkningen lik tilgang på tjenester av god kvalitet. Loven tar hensyn til blant medvirkning og informasjon, barn sine rettigheter, journalinnsyn og eventuelle klager. 

Lovens bestemmelser skal bidra til å fremme tillitsforholdet mellom pasient og bruker og helse- og omsorgstjenesten, fremme sosial trygghet og ivareta respekten for den enkelte pasients og brukers liv, integritet og menneskeverd. 

Lenke til loven og relaterte tjenester finnes til høyre i margen. 

 

Pasientombudet kan gi informasjon og hjelp både til pasienter og pårørende.

I Rogaland er pasientombudet lokalisert i Hillevåg, se lenke i høyre marg. 

 

Norsk pasientskadeerstatning, NPE, er et statlig forvaltningsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. De behandler erstatningskrav gratis, for pasienter som er blitt påført skade av helsevesenet. Se ekstern lenke til høyre i margen. 

 

Helsetilsynet er klageinstans om ikke klagen fører frem lokalt. Helsetilsynet/fylkeslegen ligger administrativt under Fylkesmannen i Rogaland, se lenke til høyre i margen. 

Publisert av Grethe Berntsen. Ansvarleg Knut Vassbø. Sist endra 13.10.2015
Fann du det du leitte etter?