Folkehelse

På Skykula Foto: John Tuplin - Klikk for stort bilete

Folkehelse handler om samfunnet sitt arbeid med faktorer som er med på å påvirke helsa di. Slike faktorer kan blant annet være  kosthold og ernæring, fysisk aktivitet, trafikksikkerhet, sosiale faktorer, rusmiddel og røyking. Det kan også være allergi, drikkevann, inneklima, miljøgifter, skadedyr, stråling og støy.

Det overordna målet i folkehelsearbeidet er flere leveår med god helse, og å redusere sosiale forskjeller i helse. Ved å fokusere på faktorer som påvirker helsa vår, vil en kunne forebgygge sykdom og skade, og fremma helse, trivsel og livskvalitet. 

Folkehelsearbeidet skal være tverrsektorielt, og viktige samarbeidspartnere utenom kommuneorganisasjonen er frivillige organisasjoner, næringsliv og statlige organ.

 

Folkehelsekoordinator
Bjerkreim kommune har inngått en partnerskapsavtale for folkehelse med Rogaland fylkeskommune.  Øyvor Leidland Sønstabø  er folkehelsekoordinator. Ei arbeidsgruppe har utarbeidet folkehelseplan for Bjerkreim kommune, se lenke til høyre i margen. 

 

Kostholdsveiledning

Trenger du kostholdsveiledning for barn og unge mellom 0-18 år - ta kontakt med helsestasjonen, skolehelsetjenesten eller fastlegen. Kostholdsveiledning  for voksne blir gitt av fastlegen.

 

Besøksvenner

Rådet for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne har i samarbeid med omsorgssenteret organisert tilbud om besøksvenner.  Å gå på besøk til mennesker som ønsker noen å prate med, gir mye glede tilbake både for besøksvennene, og de som får besøk.  Tilbudet gjelder alle aldersgrupper.  Du kan kontakte Tom Fjermedal på kommunehuset på tlf. 51 20 11 00 mellom kl. 10-14 alle hverdager dersom du ønsker å være besøksvenn, eller gjerne vil ha besøk. 

 

Et nytt nettsted med råd om folkehelsearbeid og folkehelsetiltak for kommunene:

Folkehelsekommune – veivisere i lokalt folkehelsearbeid

Helsedirektoratet har utformet en nettside rettet mot kommunene om lokalt folkehelsearbeid, med særlig fokus på folkehelsetiltak. Med denne nettsiden ønsker de å støtte kommunenes folkehelsearbeid, ved å gi en oversikt over kunnskap om helsens påvirkningsfaktorer, aktuelle virkemidler og lovverk, samt gode eksempler på tiltak som er med på å fremme befolkningens helse. Nettsiden er også relevant for regionalt nivå.

 

Utgangspunktet for nettsiden og temaene som omhandles er § 7 Folkehelsetiltak i folkehelseloven.

Per i dag omhandler nettsiden følgende temaer; økonomi, arbeid, bolig, fysisk aktivitet, fysisk miljø, skader og ulykker, alkohol og tobakk. I tillegg er det artikler som gjelder det systematiske folkehelsearbeidet. Etter hvert vil siden bli supplert med informasjon om temaene utdanning, ernæring, psykisk helse og seksuell helse.

 

Se link til høye i margen.

Dette er en første versjon av nettsiden, og er å anse som en høringsversjon.

Publisert av Grethe Berntsen. Ansvarleg Knut Vassbø. Sist endra 06.07.2017
Fann du det du leitte etter?
Temaside (1)
Teneste (1)