Bjerkreim kommune

Varsel om oppstart av planarbeid, gnr. 2, bnr. 1 m.fl., Vinningland - PlanID 2022001

Varsel om oppstart av planarbeid, gnr. 2, bnr. 1 m.fl., Vinningland - PlanID 2022001

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsler Arkitektkontoret Kristiansen & Selmer-Olsen AS på vegne av Mary Jane Vinningland oppstart av områderegulering med forslag til planprogram for område N12 delfelt 1, gnr. 2, bnr. 1 m.fl,  Vinningland.

Bakgrunn for planarbeidet er ønske om fradeling av næringstomter.

Planområdet er på ca 280 daa og ligger på Vinningland vest for E39 og Saglandsvatnet.

Informasjon og medvirkning
Eventuelle innspill og opplysning som kan ha betydning for planarbeidet sendes til:

Kristiansen & Selmer-Olsen AS, Strandgaten 32, 4400 Flekkefjord eller flekkefjord@arkkso.no
Med kopi til Bjerkreim kommune, postmottak@bjerkreim.kommune.no

Aktuelle dokumenter:

Frist for merknader: 09.09.2022