Bjerkreim kommune

Informasjonsside influensa/korona

Planid 2020002 North Sea Energy Park - reguleringsplan til offentlig ettersyn

Planid 2020002 North Sea Energy Park - reguleringsplan til offentlig ettersyn

Visualisering av planområdet fra Eikesvatnet Produsert av Vial  Reguleringsplan til offentlig ettersyn - North Sea Energy Park, gnr. 80 bnr. 8 mfl. Hetlandsskogen

Formannskapet vedtok i møte den 16.03.21, sak 025/21, å legge reguleringsplan for North Sea Energy Park gnr. 80 bnr. 8, Hetlandsskogen ut på offentlig ettersyn, jf. pbl. § 12-10. Planens hovedformål er å legge til rette for etablering av næringspark i deler av Hetlandsskogen med vegtilførsel fra Tengesdalsvegen.

Merknader sendes til Bjerkreim kommune, postboks 17, 4384Vikeså, eller til postmottak@bjerkreim.kommune.no innen den 12.05.21.

Nedenfor følger oversikt over gjeldende plandokumenter:
 

 1. Saksframlegg FSK - Detaljreguleringsplan for North Sea Energy Park gnr. 80, bnr. 8, Hetlandsskogen, førstegangsbehandling (PDF, 490 kB)

 2. Planbeskrivelse 22.03.21 (PDF, 6 MB)

 3. Planprogram 25.11.20 (PDF, 4 MB)

 4. Merknader 15.03.21 (PDF, 10 MB)

 5. Plankart 17.03.21 (PDF, 3 MB)

 6. Plankart A1 Vegalternativ 2 24.03.21 (PDF, 573 kB)

 7. Bestemmelser 22.03.21 - NSEP Hetlandsskogen (PDF, 840 kB)

 8. Illustrasjonsplan 19.02.21 (PDF, 5 MB)

 9. ROS-analyse 16.03.21 m vedlegg (PDF, 5 MB)

10. VA-rammeplan 16.02.21 (PDF, 4 MB)

11.  KU - Hovedrapport (+arealbruk) 17.03.21 (PDF, 17 MB)

12. Fagrapport - Landskapsbilde 05.02.21 (PDF, 15 MB)

13. Fagrapport - Friluftsliv Januar 2021 (PDF, 8 MB)

14. Fagrapport - Kulturarv 15.02.21 (PDF, 9 MB)

15. Fagrapport - Naturmangfold Feb.21 (PDF, 6 MB)

16. Fagrapport - Naturressurser Feb.21 (PDF, 6 MB)

17. Fagrapport - Støyvurdering 05.02.21 (PDF, 9 MB)

18. Fagrapport - Utslipp til vann og luft Feb.21 (PDF, 3 MB)

19. Fagrapport - Energiløsninger_Feb 21 (PDF, 2 MB)

20. Fagrapport - Samfunnsanalyse Jan.21 (PDF, 3 MB)

21. Fagrapport - Økosystemtjenester 01.02.21 (PDF, 956 kB)

22. Fagrapport - Trafikkanalyse 19.02.21 (PDF, 3 MB)

23. Fagrapport - Massehåndtering 18.03.21 (PDF, 3 MB)

24. Fagrapport - Langsiktig befolkningsvekst og arealbehov 01.02.21 (PDF, 2 MB)

25. Fagrapport - Teknisk infrastruktur 22.03.21 (PDF, 2 MB)

26. Fagnotat - Grunnforhold vurdering 07.01.21 (PDF, 9 MB)

27. Fagnotat - Brann vurdering15.03.21 (PDF, 637 kB)

28. Fagnotat - Geologiskvurdering 30.11.20 (PDF, 3 MB)

29. Fagnotat - Fiber Des.20 (PDF, 844 kB)

30. Fagnotat - Magnetfelt i høyspenningsanlegg Des.20 (PDF, 638 kB)

31. Fagrapport - Strekningsanalyse 19.02.21 (PDF, 2 MB)

32. Kartleggingsrapport - Hetlandsskogen 03.02.21 (PDF, 601 kB)

33. Fagnotat - Muligheter for fremtidig økt effektuttak Feb.21 (PDF, 1014 kB)

34. Tegning - B-C_Veg - plan profil Hetlandsskogen 19.02.21 (PDF, 6 MB)

35. Tegning - F_Veg - normalprofil Hetlandsskogen 19.02.21 (PDF, 579 kB)

36. Tegning - H VA - plan profil og detaljer 16.02.21 (PDF, 15 MB)

37. Tegning - K  Bru over Fossåna 16.12.20 (PDF, 313 kB)

38. Tegning - X_Snitt fra illustrasjonsplan 19.02.21 (PDF, 5 MB)

39. Tegning - X_Rigg-og marksikringsplan 19.02.21 (PDF, 3 MB)

40. Tegning - X Massehåndteringsplan 16.02.21 (PDF, 6 MB)

41. Tegning - W Grunnerverv 19.02.21 (PDF, 2 MB)

42. Tegning - T Visuell presentasjon 11.02.21 (PDF, 823 kB)