Bjerkreim kommune

Informasjonsside influensa/korona

PlanID 2020002 - Kunngjøring av planvedtak - detaljreguleringsplan for North Sea Energy Park gnr. 80 bnr. 8 mfl. Hetlandsskogen

PlanID 2020002 - Kunngjøring av planvedtak - detaljreguleringsplan for North Sea Energy Park gnr. 80 bnr. 8 mfl. Hetlandsskogen

Visualisering av planområdet fra Eikesvatnet Produsert av Vial  

 

 

 

 

 

Bjerkreim kommunestyre vedtok i møte den 15.06.2021, sak 021/21, Detaljreguleringsplan for North Sea Energy Park, gnr. 80 bnr. 8 mfl. Hetlandsskogen.

Det legges til rette for etablering av næringspark på et om lag 2.720 daa stort planområde. Om lag 1.700 daa av dette er regulert til industriformål. I tillegg skal Hetlandsvegen delvis legges om og utbedres.

Vedtatt plan er straks bindende for alle arbeider og tiltak som krever dele- eller byggetillatelse eller er byggemeldingspliktig.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes innen 3 – tre – år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jf. plan- og bygningsloven § 15-2. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig til Bjerkreim kommune.

Saksforelegg, reguleringsplankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse mv. kan sees på kommunehuset. Det er lenke til de samme dokumentene nedenfor.

Klagemulighet: Vedtaket kan etter pbl. § 1-9, jf. forvaltningsloven §§ 28-36, påklages til Statsforvalteren i Rogaland.  Pga. sommerferien forlenges klagefristen ut over lovens minstekrav, til den 04.08.2021.

Evt. klage sendes skriftlig til Bjerkreim kommune, postboks 17, 4384 Vikeså, eller til postmottak@bjerkreim.kommune.no.

Nærmere opplysninger om klageadgang kan fås ved henvendelse til kommunen.

Relaterte dokumenter:
 

Detaljreguleringsplan for North Sea Energy Park gnr. 80 bnr. 8 - Hetlandsskogen - Andre gangs behandling (PDF, 706 kB)

Vedtatt detaljreguleringsplan North Sea Energy Park Hetlandsskogen (PDF, 10 MB)

Bestemmelser til reguleringsplan (PDF, 854 kB)

Strekningsanalyse Eigesveien (PDF, 6 MB)

Konsekvensutredning Vegalternativ 2 Tengesdal (PDF, 2 MB)

ROS-analyse 25.05.21 (PDF, 4 MB)

Planbeskrivelse 21.06.21 (PDF, 5 MB)

Notat fra Olav Magne Tonstad vedr. konsekvensene for eiendommene gnr.81, bnr. 4 og 12 (PDF, 13 MB)