Bjerkreim kommune

Informasjonsside influensa/korona

PlanID 2020001 - Detaljregulering for E39 Bue-Ålgård - høringsfrist 28.11.2021

PlanID 2020001 - Detaljregulering for E39 Bue-Ålgård - høringsfrist 28.11.2021

Planforslag for ny E39 Bue-Ålgård er på høring. Du er velkommen til å gi innspill til planen innen fristen 28. november 2021.

Formannskapet i Bjerkreim kommune vedtok i møte den 08.06.2021 å legge forslag til detaljregulering for ny E39 Bue-Ålgård, planID 2020001, alternativ A1 og A4, ut til høring og offentlig ettersyn. Nå åpner vi for at innbyggere, naboer, interesseorganisasjoner og offentlige myndigheter kan si sin mening om planen.

Plandokumenter:
Alle plandokumentene er tilgjengelige på Nye Veier AS sin nettside.

Følgende dokumenter kommer du direkte til her:
Høringsbrev
Plankart masseuttak Bue 
Bestemmelser masseuttak Bue
Plankart trasse A1
Plankart trasse A4
Bestemmelser trasse A1 og A4
Planbeskrivelse

Dokumentene er også tilgjengelige på papir i serviceavdelingen i Bjerkreim kommune.

Informasjon om planarbeidet:
Det arrangeres informasjonsmøte om planarbeidet. Alle interesserte ønskes velkommen.
Når: 11. november kl. 19.30-21.00
Hvor: Veveriet på Ålgård

Nye Veier AS arrangerer åpen kontordag der alle interesserte ønskes velkommen for en prat med de som jobber med prosjektet.
Når: 17. november kl. 13.00-18.00
Hvor: Veveriet på Ålgård

Du kan også ta direkte kontakt med saksbehandler i Bjerkreim kommune og Nye Veier AS:
Kjetil Medhus, planprosessleder:  kjetil.medhus@nyeveier.no  telefon 482 07 856
Åge Emanuel Rovik, for spørsmål om grunnerverv:  aage.rovik@nyeveier.no  telefon 976 33 909
Ellen Staveland, saksbehandler Bjerkreim kommune, ellen.staveland@Bjerkreim.kommune.no telefon 51201171

Gi innspill til planarbeidet
Hvis du har innspill eller kommentarer til planforslaget må du sende dette skriftlig til Bjerkreim kommune innen fristen 28.11.2021. Postadresse: Postboks 17, 4384 VIKESÅ , eller e-postadresse: postmottak@bjerkreim.kommune.no

Du kan også gi innspill via Nye Veier sin medvirkningsportal.

Ellen Staveland
Ingeniør
E-post
Telefon 51 20 11 71