North Sea Energy Park – Hetlandsskogen

Visualisering av planområdet fra Eikesvatnet - Klikk for stort bildeVisualisering av planområdet fra Eikesvatnet Produsert av Vial

Bjerkreim kommune har mottatt dokumentene til 1. gangs behandling av reguleringsplanen.

Bjerkreim kommune har nå mottatt de dokumentene som til sammen utgjør grunnlaget for saksbehandlingen av reguleringsplanen ved første gangs behandling.

Dokumentene utgjør mer enn 1.100 sider til sammen, inkl. en del tegninger og kart. De som ikke ønsker å lese alle dokumentene, kan f.eks. konsentrere seg om følgende:

 • Planbeskrivelse
 • Vedlegg 3 Plankart
 • Vedlegg 4 Bestemmelser
 • Vedlegg 5 Illustrasjonsplan
 • Vedlegg 8 KU Hovedrapport

Rådmannen planlegger å fremme reguleringsplansaken til formannskapet den 16.03.2021.
Dersom formannskapet vedtar å legge planen ut på høring og offentlig ettersyn, vil alle som er parter i saken få melding om dette med informasjon om hvor dokumentene i saken kan sees. Det vil også bli annonse i Dalane Tidende om det samme og informasjon på kommunens hjemmesider.
Fristen for å komme med merknader i høringsperioden blir 6 uker fra annonseringen av vedtaket.

Relaterte dokumenter:

Planbeskrivelse NSEP - Hetlandskogen (PDF, 3 MB)

Vedlegg (39 stk.):

 1.  Planprogram (PDF, 4 MB)
 2.  Merknader (PDF, 10 MB)
 3.  Plankart (PDF, 3 MB)
 4.  Bestemmelser (PDF, 2 MB)
 5.  Illustrasjonsplan (PDF, 5 MB)
 6.  ROS-analyse (PDF, 10 MB)
 7.  VA-rammeplan (PDF, 4 MB)
 8.  KU - Hovedrapport (+arealbruk) (PDF, 11 MB)
 9.  Fagrapport - Landskapsbilde (PDF, 15 MB)
 10.   Fagrapport - Friluftsliv (PDF, 8 MB)
 11.   Fagrapport - Kulturarv  (PDF, 9 MB)
 12.   Fagrapport - Naturmangfold (PDF, 6 MB)
 13.   Fagrapport - Naturressurser (PDF, 6 MB)
 14.   Fagrapport - Støyvurdering (PDF, 9 MB)
 15.   Fagrapport - Utslipp til vann og luft (PDF, 3 MB)
 16.   Fagrapport - Energiløsninger (PDF, 2 MB)
 17.   Fagrapport - Samfunnsanalyse (PDF, 3 MB)
 18.   Fagrapport - Økosystemtjenester (PDF, 956 kB)
 19.   Fagrapport - Trafikkanalyse (PDF, 3 MB)
 20.   Fagrapport - Massehåndtering (PDF, 3 MB)
 21.   Fagrapport - Langsiktig befolkningsvekst og arealbehov (PDF, 2 MB)
 22.   Fagrapport - Teknisk infrastruktur (PDF, 2 MB)
 23.   Fagnotat - Grunnforhold vurdering (PDF, 9 MB)
 24.   Fagnotat - Brannvurdering (PDF, 572 kB)
 25.   Fagnotat - Geologisk vurdering (PDF, 3 MB)
 26.   Fagnotat - Fiber (PDF, 844 kB)
 27.   Fagnotat - Magnetfelt i høyspenningsanlegg (PDF, 638 kB)
 28.   Fagrapport - Strekningsanalyse (PDF, 2 MB)
 29.   Kartleggingsrapport Hetlandsskogen (PDF, 601 kB)
 30.   Fagnotat - Muligheter for fremtidig økt effektuttak (PDF, 1014 kB)
 31.   Tegning B-C Veg - Plan profil Hetlandsskogen (PDF, 6 MB)
 32.   Tegning F Veg - Normalprofil Hetlandsskogen (PDF, 579 kB)
 33.   Tegning H - VA - Plan profil og detaljer (PDF, 15 MB)
 34.   Tegning K - Bru over Fossåna (PDF, 313 kB)
 35.   Tegning X - Snitt fra illustrasjonsplan (PDF, 5 MB)
 36.   Tegning X - Rigg- og marksikringsplan (PDF, 3 MB)
 37.   Tegning X - Massehåndteringsplan (PDF, 6 MB)
 38.   Tegning W - Grunnerverv (PDF, 2 MB)
 39.   Tegning T - Visuell presentasjon (PDF, 823 kB)