Krisen i Ukraina - Generell informasjon

Urolige tider kan føre til mange spørsmål. Her er noen kilder for informasjon, og noe om vurderinger som tas lokalt fortløpende.

Situasjon er urovekkende, men per i dag anses graden av stabilitet og trygghet i Norge som relativ uendret. Risikobildet oppdateres fortløpende. 

Andre nyttige lenker:

Informasjon om lokale vurderinger i Bjerkreim kommune (fortløpende):

  • Kommunen har tilstrekkelig lagerbeholdning med jodtabletter til nasjonal definerte målgrupper, og det finnes prosedyrer for utdeling som kan iverksettes rask. Etter gjeldende prosedyre vil utdeling skje på skolene.
  • Det er kartlagt tilfluktsrom i kommunen. Det finnes flere, og disse kan vurderes tas i bruk ved behov. Det anses som svært lite sannsynlig at det vil være behov for disse.
  • Etter vinterferiene vil skoler, barnehager og skolehelsetjenesten ha ekstra fokus på barn og unge, med tanke på at alle reagerer forskjellig på opplevelsene en får i forbindelse med slike hendelser.

 

Om flyktninger fra Ukraina

Bjerkreim kommune forbereder seg på å få anmodning fra norske myndigheter om eventuell bosetting av ukrainske flyktninger. Utlendingsdirektoratet (UDI) har ansvar for å ta imot flyktninger som kommer til Norge. Det er IMDi som er i dialog med landets kommuner og ber kommunene bosette flyktninger. 

Hvem gjør hva?

  • Politiet: Registrerer søknader om asyl
  • UDI: Gir beskyttelse og sørger for innkvartering i ulike mottakssentre
  • IMDi: Koordinerer bosetting- og integreringsarbeid
  • Kommuner: Kartlegger kapasitet og gir tjenester til de som bor i mottak/akuttinnkvartering, og bosetter og integrerer flyktninger etter avtale med IMDi.

Bjerkreim kommune ber alle innbyggere fra Ukraine som oppholder seg midlertidig eller permanent i kommunen om å melde seg på kommunehuset, uavhengig av registreringsstatus hos politiet. Det er mulig å få bistand i søknads- og registreringsprosessen.