Bjerkreim kommune

Viktig informasjon om koronaviruset

Hvordan har du det, egentlig?

Hvordan har du det, egentlig?

Klikk for stort bildeI september 2020 skal Rogaland fylkeskommune, i samarbeid med Folkehelseinstituttet (FHI), for første gang gjennomføre en folkehelseundersøkelse for å kartlegge befolkningens trivsel, livskvalitet og egenvurdert helse.

Alle som er 18 år eller eldre og bor i Rogaland inviteres til å delta. En del tilfeldig utvalgte vil bli kontaktet direkte via SMS og e-post, andre kan følge lenken fra www.rogfk.no/fhus.

Vi vil særlig oppfordre unge voksne til å delta! Det er viktig å få fram de unges stemme i undersøkelsen, som blir en viktig del av kunnskapsgrunnlaget for samfunnsplanlegging i Rogaland i årene som kommer.

Hvorfor 

For å kunne utvikle et samfunn som i større grad ivaretar og fremmer trivsel, livskvalitet og helse, er det viktig å vite hvordan folk har det. Her gir vi innbyggerne i Rogaland muligheten til å bidra med hvordan de selv opplever hverdagen på en rekke viktige områder. Med slik informasjon kan vi rette virkemidlene våre mot befolkningens faktiske behov. 

Kommuner og fylkeskommuner er forpliktet til å fremme folkehelse gjennom sitt plan- og utviklingsarbeid (Lov om folkehelsearbeid §§ 4-6, 20,21). For å kunne gjennomføre dette, er det viktig å vite hvor behovene er. Informasjonen vi samler inn i denne undersøkelsen blir et viktig kunnskapsgrunnlag i arbeidet med å gjøre Rogaland til et bedre sted for alle. 

Hvordan 

Omtrent 70 000 tilfeldig utvalgte rogalendinger vil bli invitert til å besvare undersøkelsen. I tillegg er den åpen for andre innbyggere i Rogaland som selv ønsker å besvare den. 

Spørreskjemaet er digitalt, og invitasjonene blir sendt med e-post og tekstmeldinger. Dette gjør det mulig å invitere langt flere enn i tradisjonelle telefon- eller papirbaserte undersøkelser. Dermed får vi også inn mange nok svar til å ikke bare vurdere fylket totalt sett, men også de aller fleste kommunene, samt bydeler i Sandnes og Stavanger. 

Deltakelse 

Erfaringer fra andre fylker som har gjennomført tilsvarende undersøkelser viser at den digitale gjennomføringen ikke bidrar til å redusere deltakelsen blant de eldste. I Agder var deltakelsen høyest i aldersgruppen 60-69 (59% svar), tett fulgt av aldersgruppen 70+ (56% svar). 

Hovedutfordringen er å få unge til å delta, særlig unge menn. Basert på erfaringene fra Agder er deltakelsen her ned mot halvparten av det vi ser blant de eldste. 

Det er viktig at flest mulig deltar for å sikre et mest mulig riktig bilde av situasjonen i befolkningen. 

Hva skjer videre med resultatene? 

Resultatene blir kvalitetssikret og anonymisert av FHI. Deretter vil Rogaland fylkeskommune og de kommunene hvor det er mange nok svar kunne motta resultater fra undersøkelsen. 

Denne informasjonen blir et viktig kunnskapsgrunnlag i kommunalt og fylkeskommunalt folkehelsearbeid, samt øvrig samfunnsplanlegging. Lov om folkehelsearbeid pålegger kommuner og fylkeskommuner å utvikle planer og strategier for å møte folkehelseutfordringene. Informasjonen fra denne undersøkelsen gir mye informasjon som tidligere ikke har vært tilgjengelig, og bidrar dermed til å gjøre det mulig med et mer målrettet arbeid på dette området. 

Det er også et mål å bruke resultatene fra undersøkelsen i forskning. 

Personvern 

Ingenting av informasjonen vi samler inn vil bli publisert på en måte som gjør det mulig å identifisere enkeltpersoner, og alle opplysninger behandles uten navn, fødselsnummer eller andre direkte identifiserende opplysninger.  

Folkehelseinstituttet (FHI) er ansvarlige for gjennomføring og oppbevaring av informasjonen, og sikrer at alt skjer på en forsvarlig måte, i tråd med gjeldende regler. Kommuner og fylkeskommunen vil bare motta anonyme datafiler for bruk i videre analysearbeid. 

Se FHIs nettsider om fylkeshelseundersøkelsene og om personvern i folkehelseundersøkelser for detaljer.